T. Feger / J. Winterburger: Constitutiones Synodales Ecclesiae Strigoniensis

T. Feger / J. Winterburger: Constitutiones Synodales Ecclesiae Strigoniensis

V minulosti mali cirkevné nariadenia celospoločenský význam, preto aj cirkevné stretnutia (synody) sprevádzal veľký záujem verejnosti a pokladali sa za významnú udalosť. Ich dôležitosť potvrdzuje aj vydanie záverov synody Ostrihomskej arcidiecézy tlačou v roku 1494 pod názvom Constitutiones Synodales Ecclesiae Strigoniensis.

Synoda, teda zhromaždenie, na ktorom sa stretávajú poprední kňazi, rehoľníci a biskupi, rieši mnohé naliehavé problémy spoločnosti. Ostrihom, ako centrum cirkvi v Uhorsku, spravoval v stredoveku väčšinu územia, na ktorom sa rozprestiera terajšie Slovensko. Výnimkou je územie Nitrianskeho biskupstva (Trenčianska župa) a Jágerského biskupstva (Šariš, Abov a Zemplín).

Sotva 40 stranová tlač je jediným dnes známym kompletne zachovaným exemplárom na svete. Jej vydavateľ Theobald Feger bol najvýznamnejším kníhkupcom a vydavateľom, ktorý pôsobil v hlavnom meste Uhorska, v Budíne, na prelome 15. a 16. storočia. Diela pre svojich uhorských zákazníkov tlačil vo Viedni, Benátkach, Norimbergu alebo v Brne. Z pohľadu slovenských dejín je Feger známy ako vydavateľ Uhorskej kroniky, kde sa prvýkrát v tlačenej verzii stretávame s pomenovaním „Slovák”. Tlačiarom Constitutiones bol Johann Winterburger, prvý známy viedenský tlačiar pochádzajúci z Winterburgu v Nemecku.

obrázok z knihy Incipiunt Constitutiones noue Alme ecclesie Strigonien
Kolofón tlače s menom vydavateľa a tlačiara

Druhou pozoruhodnou osobnosťou súvisiacou s danou tlačou je vtedajší ostrihomský arcibiskup Ippolita (Hypolit) I. d’Este. Ten sa vďaka rodine vo veľmi mladom veku stal vysokým cirkevným hodnostárom. Manželka uhorského kráľa Mateja Korvína Beatrix Aragonská bola jeho teta, vďaka čomu už ako deväťročný získal hodnosť najvyššieho cirkevného predstaviteľa Uhorska, ostrihomského primasa (do funkcie bol uvedený až po dovŕšení kanonického veku.). Okrem toho bola jeho rodina prepojená s rodom Borgiovcov. Hypolitov brat Alfons si zobral za manželku Lucreziu, dcéru budúceho pápeža Alexandra VI. Borgia.

Z obsahového hľadiska závery synody predstavujú širokú paletu problémov, ktoré riešila vtedajšia cirkev. Dočítame sa tu o liturgických nariadeniach, akými bolo umiestnenie bohostánkov, ale aj o „svetskejších” témach – napr. o odeve evanjelických kňazov a rehoľníkov, o riešení konkubinátu. Veľkou témou stredoveku bola tzv. simónia (svätokupectvo) – obchodovanie s cirkevnými funkciami a hodnosťami. Tento neduh stredovekej cirkvi sa snažila vykoreniť aj Ostrihomská arcidiecéza. Trestala sa až exkomunikáciou, čo sa upravuje aj v týchto tlačených záveroch synody.

obrázok knihy Incipiunt Constitutiones noue Alme ecclesie Strigonien
V 9. riadku sa uvádza meno ostrihomského arcibiskupa Hypolita.

V dnešnej dobe upravuje dni pracovného pokoja zákon. V stredoveku sa spoločnosť riadila kresťanskou náukou, ktorá zakazovala prácu počas nedieľ a niekoľkých sviatkov. Ich počet určovala miestna cirkev. Aby sa tento zákaz všednej činnosti neporušoval a zároveň nezneužíval, v tlači Constitutiones sa dočítame, ktoré sviatky v tejto diecéze boli závažné, a zároveň sa v nich zakazovala všedná práca. Slovensko má v súčasnosti 15 dní pracovného pokoja. Ak však zrátame sviatky v tlači, dostaneme číslo takmer 50. Hoci sa nám to zdá neporovnateľne vyššie, musíme si uvedomiť, že v tej dobe bola sobota bežnou súčasťou pracovného týždňa.

Témy zmieňované v tlačenom dokumente zo stretnutia ostrihomskej cirkvi sú veľmi dobrým podkladom pre výskum stredovekej spoločnosti. V tomto dokumente môžeme nájsť oblasti, ktoré rieši naša spoločnosť aj v súčasnosti, a zistiť ako sa k týmto problémom postavili naši predkovia.

Martin Baloga
Oddelenie spracovania HKD a HKF, Slovenská národná knižnica
Celá kolekcia inkunábul SNK.

Použitá literatúra:

BORSA, Gedeon.: Beiträge zur Bibliographie der Drucke von Johannes Winterburger. Das Antiquariat 12, 1956, s. 213-216 a 16, 1960-1962
Encyklopedie knihy, Johann Winterburger [online], 2019, [citované 20. 11. 2022] <https://www.encyklopedieknihy.cz/index.php?title=Johann_Winterburger&oldid=16462>
ESTE, Ippolito I d‘ (1479-1520). In: The Cardinals of the Holy Roman Church. [citované 20. 11. 2022] https://cardinals.fiu.edu/bios1493.htm#Este
Steiff, K., „Feger, Theobald“ in: Allgemeine Deutsche Biographie 48 (1904), S. 507-508 [online version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd129016047.html#adbcontent