Projekt DIKDA potreboval skvalitniť systémy získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, ako aj modernizovať a dobudovať infraštruktúru na celoslovenskej úrovni. Svoje aktivity definoval a rozdelil takto:

  • Príprava dokumentov na digitalizáciu a ich chemické ošetrenieTá obnáša zabezpečenie prevádzkových podmienok pre konzervačné a sterilizačné práce, expedíciu a triedenie dokumentov pre následné konzervačné ošetrenie a samotný proces digitalizácie, dodanie konzervačných technológií a zabezpečenie vstupno-výstupnej kontroly kvality práce.
  • Digitalizácia sa zameriava na triedenie dokumentov pre digitalizáciu, proces skenovania, spracovanie obrazových súborov a tvorbu metadát. Investičná časť aktivity zahŕňa vybudovanie dátového centra, pracovného úložiska dát, technologickej infraštruktúry, ako aj systému pre riadenie a správu digitálnych dát.
  • Archív (digitalizácia a konzervovanie dokumentov SNA) sa venuje prípravnému procesu archívnych dokumentov pred digitalizáciu a samotný proces digitalizácie u projektového partnera.

Nevyhnutnou súčasťou bolo pravidelné informovanie verejnosti a médií o aktivitách a priebehu projektu, a najmä o jeho jedinečnosti a prínose. Tie spočívali

  • v počte masovo digitalizovaných objektov a konzervovaných dokumentov. Spolu s ich následným on-line sprístupnením sa SNK posunie bližšie k užívateľom a požiadavkám modernej doby.
  • vo vytvorení maximálne kvalitných digitálnych kópií písomného kultúrneho dedičstva, ktoré sú produktom profesionálnej skenovacej techniky a prešli hardvérovými a softvérovými spracovaniami, aby vo vysokom rozlíšení slúžili profesionálom i verejnosti.
  • v získaní špičkových digitálnych a konzervačných technológií pre vybudovanie moderného odborného pracoviska. Zo SNK sa tak stalo centrum digitalizácie a výskumné pracovisko konzervovania (papierových) dokumentov, v ktorom si buduje základňu vlastných špecialistov v odboroch digitalizácie, informačno-komunikačných technológií knižníc, reštaurovania, konzervovania a pod. Týmto na Slovensku vznikne doteraz neexistujúci fyzický systém ochrany písomného dedičstva pre ďalšie generácie.