Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA) bol najväčším projektom digitalizácie písomníctva na Slovensku a svojím rozsahom bol jedinečným v kontexte európskeho regiónu. Slovenská národná knižnica ho úspešne realizovala v rokoch 2012 – 2015. Jeho cieľom bola kvalitná masová digitalizácia knižničných a archívnych fondov a ochrana písomného kultúrneho dedičstva (papiera) pred nevyhnutnou degradáciou. Jeho úspešným zvládnutím vznikla na Slovensku platforma pre modernú a efektívnu prácu s digitalizovanými knižničnými a písomnými dokumentmi, čo uľahčuje prístup k využívaniu diel na edukačné, vedecko-výskumné a osvetové účely. Generálna riaditeľka SNK, Katarína Krištofová, ho vnímala od začiatku ako zásadný krok, ktorý „znamená presun ťažiska pôsobenia Slovenskej národnej knižnice do virtuálneho priestoru. Pretože práve ten sa v uplynulých rokoch stal primárnym miestom vyhľadávania informácií. Realizáciou tohto národného projektu sa Slovenská národná knižnica stala lídrom v oblasti digitalizácie a ochrany písomných zbierok, a to nielen v kontexte Slovenskej republiky, ale aj na medzinárodnej úrovni.” Zároveň predpokladala, že jeho úspešné dotiahnutie do konca „výrazne zlepší podmienky na pasívnu i aktívnu ochranu našich fondov, ktoré zabezpečia dlhodobé uchovanie materiálov písomného kultúrneho dedičstva.“

  • Slovenská národná knižnica (SNK) ako hlavný partner realizovala europrojekt v spolupráci so Slovenským národným archívom (SNA). Vychádzal zo Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry Ministerstva kultúry SR a bol súčasťou zoznamu národných projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

  • Doba realizácie projektu, ktorého celkový rozpočet bol približne 40 mil. eur, bola plánovaná na viac než tri roky. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku bola podpísaná 5. marca 2012.  Plánovaný termín ukončenia projektu, 30. september 2015, bol dodržaný. Obdobie udržateľnosti projektu trvá do 9.11.2021.

Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív vychádzal zo Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry Ministerstva kultúry SR a bol súčasťou zoznamu národných projektov, financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).