Záverečná tlačová správa: Projekt DIKDA bol k 30. septembru 2015 úspešne ukončený.

Slovenská národná knižnica k 30. septembru 2015 úspešne ukončila národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív. Už predtým bolo jasné, že ciele stanovené v projekte nielen splnila, ale aj prekročila – k 30. septembru sa číslo zdigitalizovaných objektov oproti plánu zvýšilo o 121 938 objektov.

Tento významný míľnik, alebo, slovami generálnej riaditeľky SNK Kataríny Krištofovej „veľký skok do digitálnej budúcnosti”, prišli dnes do priestorov Konzervačného a digitalizačného centra SNK vo Vrútkach spolu s národnou knižnicou osláviť minister kultúry Marek Maďarič, predstavitelia Riadiaceho orgánu OPIS, Sprostredkovateľského orgánu rezortu kultúry, Ministerstva kultúry SR, slovenských pamäťových a fondových inštitúcií, žilinského samosprávneho kraja a turčianskych miest, ako aj desiatky ďalších pozvaných hostí. Význam zrealizovania projektu, a to nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni, podčiarkla tiež osobná účasť zástupcov Europeany ako európskej digitálnej knižnice, ktorí prišli SNK k tomuto úspechu pogratulovať až z holandského Haagu.

Čo je DIKDA?

Národný projekt DIKDA je najväčším digitalizačným projektom v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) v rámci Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. SNK sa stala jeho realizátorkou presne 7. marca 2012 podpísaním zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku v aktuálnej výške takmer 40 miliónov eur. Vecne sa projekt skončil 30. septembra, jeho  udržateľnosť  trvá do 9.11.2021.

Jeho hlavnými cieľmi boli masová digitalizácia 2 527 400 slovacikálnych dokumentov, a to 1 260 000 knižničných objektov SNK a 1 267 400 archívnych dokumentov partnera projektu Slovenského národného archívu (SNA), ako aj vybudovanie funkčnej infraštruktúry pre digitalizačné a konzervačné centrum SNK. Teda vybudovanie špičkových špecializovaných pracovísk na digitalizáciu knižničných dokumentov a na ich chemické ošetrenie a reštaurovanie (digitalizačné centrum, dátové centrum, konzervačné centrum so sterilizačnou a deacidifikačnou jednotkou, infraštruktúra kontroly kvality digitalizácie a konzervovania, ktorá zahŕňa laboratóriá papiera, mikrobiologické laboratória a pracoviská opráv a reštaurovania dokumentov) a s tým súvisiaca modernizácia časti depozitu sídelnej budovy SNK.

Pracovalo sa aj na tri zmeny

Od roku 2013 sa digitalizovalo v dvojzmennej prevádzke, v roku 2015 dokonca čiastočne v troch zmenách. „Počas realizácie projektu bolo vytvorených 172 nových pracovných miest, pričom na projekte pracovalo 211 z celkovo takmer 400 zamestnancov SNK. Po skončení projektu u nás ostalo na trvalo udržateľných pozíciách pracovať 72 zamestnancov, 1 trvalo udržateľné pracovné miesto zostalo zachované v SNA. V intenzívnej digitalizácii nášho písomného dedičstva budeme pokračovať ďalších minimálne 5 rokov,” hovorí Katarína Krištofová. Konečným cieľom knižnice je zdigitalizovať celý slovacikálny fond, t.j. všetko, čo kedy vyšlo na území Slovenska, v slovenčine, bolo napísané alebo preložené slovenskými autormi, či sa inak týka územia dnešného Slovenska.

Špičková technológia

Práve na to poslúži rozsiahla technologická infraštruktúra, ktorú SNK z prostriedkov nenávratného finančného príspevku, poskytnutého na realizáciu projektu, vybudovala. Vybudovalo sa nové špičkové dátové centrum s výkonnou serverovou infraštruktúrou a pracovným úložiskom dát. Zmodernizovala sa pásková knižnica a úspešne sa implementoval robustný softvérový systém digitalizačného workflow. Ten riadi a zabezpečuje všetky procesy v rámci digitalizačnej linky SNK od komplexnej logistiky a sledovania fyzických dokumentov počas ich transportu, čistenia a konzervačného ošetrenia, cez samotné skenovanie, spracovanie digitálneho obrazu, optické rozpoznávanie textu až po produkciu kompletných štandardizovaných výstupných dátových balíkov so zložitou štruktúrou.

V zrekonštruovanej budove Konzervačného a digitalizačného centra SNK sa vybudovali špičkovo vybavené centrá na digitalizáciu, konzervovanie a reštaurovanie fyzických dokumentov. „V budove sú najmodernejšie pracoviská na čistenie, sterilizáciu, odkysľovanie a reštaurovanie dokumentov, ktoré priamo súvisia s digitalizáciou. Taktiež mikrobiologické laboratóriá a laboratóriá papiera, vybavené najmodernejšími chemickými prístrojmi. Máme 22 profesionálnych manuálnych, polo- i plnoautomatických skenerov, ktoré denne zoskenujú niekoľko desiatok tisíc strán. Naskenované obrazy dokumentov prechádzajú softvérovým spracovaním, tzv. postprocessingom, v rámci ktorého dochádza k potrebným úpravám obrazu či optickému rozpoznávaniu textu, ktoré je nevyhnutnosťou pre tzv. plnotextové vyhľadávanie, ktoré umožňuje nájsť konkrétne slovo či výraz v digitalizovanom texte,” dopĺňa Katarína Krištofová.

Ochrana fondov je na úrovni

V roku 2014 sa začali aj rekonštrukčné práce troch poschodí depozitov v sídelnej budove SNK. Koncom mája 2015 už boli moderné kompaktné regály a klimatizované priestory pripravené na to, aby sa opäť začali plniť knihami a dokumentmi. „Kvôli rekonštrukcii sme museli vysťahovať 860 tisíc dokumentov, čo predstavuje 450 ton papiera, ktorým sme museli nájsť vhodné náhradné priestory v knižnici i mimo nej, aby sme naše fondy zlým uskladnením nepoškodili,” vysvetlila generálna riaditeľka SNK. Vysťahovanie dokumentov a ich neustály obeh v procese digitalizácie boli hlavné dôvody, prečo SNK musela obmedziť výpožičné služby svojim čitateľom. Všetko sa však vrátilo do „normálu” a od septembra 2015 sú v Slovenskej národnej knižnici v plnom profile obnovené všetky služby pre verejnosť.

Sprístupňovanie zdigitalizovaných objektov

Z podmienok projektu vyplýva, že minimálne 30% digitálnych objektov bude sprístupnených na Slovensku a v zahraničí v rámci nových knižnično-informačných služieb. Toto bude spĺňať nový portál www.slovakiana.sk, kde v závislosti od toho, či ide o autorsky voľné alebo tzv. obchodne nedostupné dielo (ktoré predstavujú viac než 95% objektov, ktoré boli v rámci národného projektu zdigitalizované), budú môcť čitatelia získať nespoplatnený alebo symbolicky spoplatnený prístup z akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet. Okrem toho, všetky objekty, bez ohľadu na ich autorskoprávny status, budú čitateľom SNK voľne sprístupnené na zariadeniach v jej priestoroch.

Generálna riaditeľka SNK ohlásila spustenie systému digitálnej knižnice v SNK práve počas slávnostného ukončenia projektu – používatelia teda už od dnešného dňa budú môcť pracovať priamo so zdigitalizovanými objektmi.

Ten najzaujímavejší zlomok z digitalizovaných objektov zverejňuje už niekoľko rokov Slovenská národná knižnica pre svojich čitateľov a priaznivcov na stránke www.dikda.eu. Za relatívne krátku dobu sa z neho stala silná značka, ktorú sa naučila používať verejnosť, bádatelia, ale aj novinári. Web sa stal zdrojom serióznych informácií ale aj „pikošiek” o známych dielach, osobnostiach, udalostiach či témach i o klenotoch vo fondoch SNK. Vlastným životom žijú tiež na stránke pravidelne, každý týždeň zverejňované storočné noviny, ktoré už majú svoj stály okruh čitateľov.

Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív je najväčším projektom digitalizácie písomného kultúrneho dedičstva na Slovensku a svojím rozsahom a komplexnosťou je jedinečný v kontexte Európy a sveta. A podľa spätnej väzby od lídrov európskych i svetových knižníc, stal sa zdrojom inšpirácie pre mnohé z nich.

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR, resp. ERDF – European Regional Development Fund) je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorý rozvíja sociálnu a ekonomickú kohéziu EÚ. EFRR je efektívnym nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva finančné prostriedky Európskych spoločenstiev s primárnym cieľom zredukovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Jeho úlohou je prispievať k zmenšovaniu rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac znevýhodnené regióny zaostávajú.