Hlavným cieľom projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA) bola:

digitalizácia obsahu viac ako 2,5 mil. objektov ako spôsob ochrany papiera (ako nosiča toho obsahu) pred nevyhnutnou degradáciou

  • 1,260 milióna objektov zo slovacikálneho fondu SNK : monografie, noviny a časopisy, odborné články zo zborníkov a odborných periodík a špeciálne dokumenty v podobe máp či pohľadníc.
  • 1,267 milióna archívnych dokumentov zo zbierok SNA, z ktorých najviac boli zastúpené: sčítacie hárky zo sčítaní ľudu z prvej polovice 20. storočia, archívne dokumenty Ministerstva kultúry SSR z rokov 1969 – 1989.

Zo spomenutého množstva objektov bolo nevyhnutné sprístupniť verejnosti minimálne 30% v rámci nových knižnično – informačných služieb. Po prvom roku vznikol  portál dikda.eu, ktorý širokej odbornej i laickej verejnosti ponúkal najzaujímavejšie zdigitalizované dokumenty a knihy. Zdigitalizované dokumenty ostávajú naďalej vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SNK a SNA. Ich dlhodobá archivácia je zabezpečená aj prostredníctvom Centrálneho dátového archívu (CDA) Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorého vytvorenie bolo výsledkom iného národného projektu.  V súčasnosti sú prezentované prostredníctvom Digitálnej knižnice SNK. Už počas trvania projektu DIKDA však boli rozbehnuté prípravy na vznik medzirezortného portálu, ktorý bol výsledkom iného národného projektu – Centrálnu aplikačnú infraštruktúru a registratúru (CAIR) Národného osvetového centra (NOC), ktorej súčasťou je generálny on-line portál výstupov digitalizovaných objektov knižníc, galérií, múzeí a pod.

vybudovanie funkčnej infraštruktúry pre digitalizačné a konzervačné centrum SNK s technológiami a pracoviskami na odborné spracovanie digitálneho obsahu, ako aj na ošetrenie,  ochranu a uchovávanie knižných dokumentov:

  • digitalizačné centrum
  • dátové centrum
  • konzervačné centrum so sterilizačnou a deacidifikačnou jednotkou
  • infraštruktúra kontroly kvality digitalizácie a konzervovania (vrátane laboratória papiera, mikrobiologického laboratória a pracoviská opráv a reštaurovania dokumentov)
  • s tým súvisiaca modernizácia časti depozitu sídelnej budovy SNK.