J. Emerich/ L. A. Giunto st.: Procesie pre dominikánov

foto procesie pre dominikánov

Tlačené knihy na konci stredoveku svojim obsahom odzrkadľovali záujmy vzdelaných vrstiev spoločnosti. V tejto nájdeme zápisy gregoriánskeho chorálu, drevorezy s teologickými motívmi i texty čítané počas procesii. Keďže stredoveký život bol značne konfesionálne zameraný, najčastejšie sa stretávame s knihami teologickými a liturgickými. Patrí medzi ne aj kniha Processionarium Ordinis Fratrum Praedicatorum (1494).

foto knihy foto knihy
Z diela sa dozvedáme viac o symboloch a svätcoch dominikánkejs rehole, alebo ako vyzerala procesia, ako súčasť náboženského rituálu v stredoveku. Znalci kvadratickej notácie tu nájdu aj zápisy gregoriánskeho chorálu. 

Dielo obsahuje početné notové záznamy tlačené v dvojfarebnom červeno-čiernom vyhotovení, ktoré označujeme ako kvadratická notácia. Vďaka františkánom, dominikánom a augustiniánom sa rozšírila koncom 13. storočia aj na naše územie. Jej výhodou je najmä prehľadnosť
foto drevorezby
Titulný drevorez tlače zobrazuje mnoho postáv a symbolov, ktoré sa spájajú s dominikánskym rádom.

Titulný drevorez tlače obsahuje mnoho postáv a symbolov, ktoré sa spájajú s dominikánskym rádom. V strede sa nachádza dominikánsky znak s Ježišom na kríži uprostred. V päte kríža je pes, ktorý má v tlame horiacu pochodeň. Ide o zaujímavú ľudovú etymológiu, keďže dominikáni boli označovaní aj ako „domini canes – psi pána”, čo znamená služobníci Pána. Horiaca pochodeň znázorňuje vieru, ktorá zapaľuje svet. Pod štítom sedí sv. Dominik, držiaci Písmo, po pravici a ľavici ho obklopujú rehoľníci. Štyri postavy okolo štítu symbolizujú vieru, vedu (poznanie), lásku a súd (rozsudok).

Tému lásky predstavuje postava svätice – pravdepodobne sv. Katarína Sienská, ktorá bola členkou tretieho rádu sv. Dominika. Táto veľká svätica stredovekej cirkvi bola známa svojou múdrosťou, radila aj pápežovi, a láskou k chudobným a núdznym. Medzi jej atribúty patrí srdce zobrazené na vlajke, ktorú drží v rukách. Ďalšou postavou je pravdepodobne sv. Vincent Ferrera. Horlivý rečník svojim kázaním obrátil mnohých ľudí, aj inovercov, a patril medzi najvplyvnejších ľudí svojej doby, hoci bol iba kňazom. Na zástave má oheň, jeden z jeho atribútov. Nad dominikánskym znakom je koruna a Panna Mária, držiaca v rukách palmovú ratolesť a ľaliu. Po stranách sú sv. Pavol s knihou a mečom a sv. Peter s kľúčami. V hornej časti drevorezu anjeli držia heslo: Laudare, Benedice[re], P[rae]dicare.

A hoci je kniha písaná v latinčine a je pomerne špecificky zameraná, vďaka bohatým ilustráciám má každý čitateľ šancu vniknúť do života na konci stredoveku.

Martin Baloga
Oddelenie spracovania HKD a HKF, Slovenská národná knižnica

Kolekciu inkunábul SNK nájdete:
1. časť kolekcie inkunábul SNK
2. časť kolekcie inkunábul SNK

Použitá literatúra:
Geldner, Ferdinand, „Emerich, Johann“ v: Neue Deutsche Biographie 4 (1959), s. 477-478 [online verzia]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd134148231.html#ndbcontent

Schäfer, Joachim: Artikel Vinzenz Ferrer, aus dem Ökumenischen Heiligenlexikon – https://www.heiligenlexikon.de/BiographienV/Vinzenz_Ferrer.htm, abgerufen am 28. 1. 2022

Schäfer, Joachim : Artikel Katharina von Siena, aus dem Ökumenischen Heiligenlexikon – https://www.heiligenlexikon.de/BiographienK/Katharina_von_Siena.htm, abgerufen am 28. 1. 2022

Veselovská, Eva, Rastislav Adamko, a Janka Bednáriková. Stredoveké Pramene Cirkevnej Hudby Na Slovensku. Bratislava: Slovenská muzikologická spoločnosť : Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 222-223.

Voit, Petr. Filippo Giunta st.[oniline] In: Encyklopedie knihy. https://www.encyklopedieknihy.cz/index.php?title=Filippo_Giunta_st.&oldid=13934 (31. 01. 2022)

Štefancová, Dagmar.Procesionál [oniline] In: Encyklopedie knihy. https://www.encyklopedieknihy.cz/index.php?title=Procesion%C3%A1l&oldid=15748 (31. 01. 2022)

Balenka, Jan. Výtvarné umění : výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). 1. vyd. Praha: Academia, 1997. 429 s.