Historická knižnica Zaiovcov: Postila Leonarda Stöckela i prvé tlačené knihy na území vtedajšieho Slovenska

foto historická knižnica Zaiovcov

Bohatá knižná zbierka rodiny Zaiovcov patrila medzi najvýznamnejšie šľachtické knižnice na území dnešného Slovenska. Nebola im len na okrasu, ako u mnohých iných, ale skutočne vzdelávala členov rodiny. Dodnes sa nám zachovalo vyše 20 tisíc zväzkov, medzi nimi i vzácna zbierka tlačí 16. storočia (488 titulov) vrátane najstarších kuchárskych kníh na svete. Medzi ďalšími titulmi však nechýbajú ani diela Aristotela, Ovídia, Martina Luthera, Filipa Melanchtona, Giovanniho Boccaccia ale aj Korán.

Rod s dlhou tradíciou
Zayovci boli starobylý rod, ktorý získali baronát roku 1560, čo ich posunulo v hierarchii uhorskej šľachty. V 18. storočí postúpili niektorí členovia rodu na rozhodujúce posty evanjelickej komunity v Uhorsku. Grófsky titul získali v prvej polovici 19. storočia a to ich dostalo medzi uhorskú elitu. Karol Zay získal titul generálneho inšpektora cirkvi a zaujal popredné miesto v hnutí reformátorov a revolúcii 1848. Významne sa pričinil o rozvoj železnice a najmä textilného priemyslu a to založením fabriky na súkno v Uhrovci.

foto kuchárskej knihy
Kuchársku knihu historika a spisovateľa Bartolomea Sacchiho (1421 – 1481), De honesta voluptate et valetudine (o pôžitku a zdraví), ktorá vyšla v Benátkach v roku 1475, si doniesla na kráľovský dvor Mateja Korvína jeho druhá manželka, Beatrix Aragónska. Nemecký preklad z roku 1542, vydaný v Ausburgu, sa nachádza aj vo fondoch Slovenskej národnej knižnice.

Tlače 16.storočia
Bohatá knižná zbierka rodiny Zaiovcov nevznikla naraz a nie je dielom bibliofila, ako iné osobné alebo šľachtické knižnice. Budovali ju postupne jednotliví členovia rodu niekoľko generácií a storočí. Neskrášľovala im len interiér, ale naozaj sa v nej vzdelávali a rozvíjali svoj prehľad. Stala sa teda verným zrkadlom záujmov jednotlivých členov rodiny a ich duchovnej výšky už od 15. storočia. Okrem iných zaujímavých a vzácnych tlačí bola súčasťou Zaiovskej knižnice aj mimoriadne vzácna zbierka tlačí 16. storočia (488 titulov), ktorá tvorí pestrú škálu humanistickej a protestantskej literatúry. V prevažnej miere je zastúpená aktuálna humanistická literatúra takmer z každého vedného odboru – teológia, história, právo, geografia, prírodné vedy, diela umeleckej literatúry, lexikografické diela, práce z dejín história vojenstva, ako aj dve kuchárske knihy 16. storočia a iné vzácne diela.

foto kuchárskej knihy
Najstaršie kuchárske knihy v depozitoch Slovenskej národnej knižnice pochádzajú práve zo Zaiovskej knižnice.

Od Aristotela po Decameron
Významné miesto majú literárne pamiatky gréckej a rímskej literatúry prezentované dielami slávneho gréckeho filozofa Aristotela, aténskeho rečníka Isocrata, gréckeho historika Thucydida alebo či spisovateľa Xenophonta. Z rímskeho písomníctva tu nájdeme diela Cicerona, Quintiliána, Lucretia, Vergília, Horácia, Ovídia. Súčasťou fondu tlačí 16.storočia v Zaiovskej knižnici sú aj diela židovského dejepisca Jozefa Flavia a ďalších rímskych dejepiscov Plínia Staršieho, Tacita, Tita Lívia a Suetonia. Obsahové zloženie teologickej literatúry v knižnej zbierke jasne odzrkadľuje Zaiovskú protestantskú náboženskú orientáciu, ktorá sa nezmenila ani počas rekatolizácie. Nájdeme tu početné práce reformátorov 16. storočia Martina Luthera, Filipa Melanchtona, Huttera, Chemnitza, Osiandra, Spangenberga, ako aj Zwingliho, Calvina a mnohých ďalších európskych protestantských teológov 16.storočia. Vzácne je aj viaczväzkové dielo prvého evanjelického superintendenta pre oblasť dnešného Slovenska Petra Bornemisu a jeho výklady evanjelií a epištol, ktoré vyšli v druhej polovici 16. storočia, ako prvé vytlačené knihy na území vtedajšieho Slovenska. Vytlačené boli v Šintave, Plaveckom Podhradí a v Rohožníku, podľa toho, kde sa Bornemisa práve nachádzal. Zo vzácnych slovacikálnych diel 16.storočia vlastnili Zaiovci napríklad aj Postilu bardejovského teológa Leonarda Stöckela. Okrem iného tu nájdeme aj diela talianskeho humanistu Antonia Bonfiniho pôsobiaceho na uhorskom kráľovskom dvore, Erazma Rotterdamského, významného predstaviteľa európskeho humanizmu, Giovanniho Boccaccia, ale aj Korán. Zaujímavá je nielen rozmanitosť knižnej zbierky po obsahovej stránke, ale aj jazykovej. Najviac je zastúpená spisba v latinčine a nemčine, výnimkou však nie sú ani knihy v talianskom, českom, maďarskom, francúzskom a španielskom jazyku.

foto kuchárskej knihy
Kuchárska kniha Bartolomea Sacchiho (1421 – 1481), De honesta voluptate et valetudine (o pôžitku a zdraví) síce neobsahuje recepty v takom zmysle, ako ich poznáme dnes, aj tak sa pokladá za prvú kuchársku knihu obdobia humanizmu a renesancie. Obsahovala cenné informácie pre urodzené dámy, ich domácnosť i kuchárov – veď o mnohých ingredienciách a pokrmoch predtým nikdy nepočuli.

Zaiovská knižnica a tvorí organickú súčasť kultúrneho dedičstva v širších súvislostiach európskej vzdelanosti a od roku 2020 sú tlače 16. storočia zo Zaiovskej knižnice zapísané v ústrednej evidencii HKD a HKF na Ministerstve kultúry SR ako samostatný celok a toho času sú všetky tlače aj zdigitalizované.

1. časť zdigitalizovanej Zaioveskej knižnice.
2. časť zdigitalizovanej Zaiovskej knižnice.
3. časť zdigitalizovanej Zaiovskej knižnice.
4. časť zdigitalizovanej Zaiovskej knižnice.