Hlavné aktivity projektu

Aktivity národného projektu sú rozdelené na tri hlavné a dve podporné zložky. Hlavnými aktivitami sú jednotlivé odborné činnosti:

  • Príprava dokumentov na digitalizáciu a ich chemické ošetrenie. Tá obnáša zabezpečenie prevádzkových podmienok pre konzervačné a sterilizačné práce, expedíciu a triedenie dokumentov pre následné konzervačné ošetrenie a samotný proces digitalizácie, dodanie konzervačných technológií a zabezpečenie vstupno-výstupnej kontroly kvality práce.
  • Digitalizácia sa zameriava na triedenie dokumentov pre digitalizáciu, proces skenovania, spracovanie obrazových súborov a tvorbu metadát. Investičná časť aktivity zahŕňa vybudovanie dátového centra, pracovného úložiska dát, technologickej infraštruktúry, ako aj systému pre riadenie a správu digitálnych dát.
  • Archív (digitalizácia a konzervovanie dokumentov SNA) sa venuje prípravnému procesu archívnych dokumentov pred digitalizáciu a samotný proces digitalizácie u projektového partnera.

Podpornými aktivitami sú riadenie projektu zabezpečenie publicity jeho aktivít a priebehu, ako aj informovanosť verejnosti o jeho prínose. Riadenie projektu je vzhľadom na jeho rozsah mimoriadne náročnou aktivitou. Vyžaduje si veľmi intenzívnu a koordinovanú spoluprácu manažérov, jednotlivých pracovísk SNK a externých partnerov. Osobitnou, nepodceniteľnou aktivitou je publicita a informovanosť verejnosti o projekte.

DIKDA - Čítali ste už ...