Ciele Digitálnej knižnice a digitálneho archívu

Dikda_ciele_1_depozity_SNKHlavným cieľom projektu je digitalizácia viac ako 2,5 mil. objektov. Polovicu objemu tvoria objekty zo slovacikálneho fondu SNK, ako sú monografie, noviny a časopisy, odborné články zo zborníkov a odborných periodík a špeciálne dokumenty v podobe máp či pohľadníc. Druhú polovicu objektov tvoria archívne dokumenty zo zbierok projektového partnera – SNA. Najvýznamnejšie zastúpenú časť tvoria sčítacie hárky zo sčítaní ľudu z prvej polovice 20. storočia. Predmetom digitalizácie v SNA sú zároveň archívne dokumenty Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z rokov 1969 – 1989.

Dikda_ciele_2_RestaurovanieMinimálne 30% digitalizovaných objektov bude voľne dostupných pre verejnosť. SNK však počíta s vyšším percentom, pravdaže pri rešpektovaní a dodržaní príslušných právnych predpisov. Dnes, počas trvania projektu, sa môžete s vybranými digitalizovanými dokumentmi a knihami zoznámiť prostredníctvom projektového webu www.dikda.eu.

Po realizácii projektu budú verejnosti dostupné nielen bibliografické záznamy a súpisy archívnych a knižničných dokumentov, ale aj úplné texty samotných dokumentov.

Dikda_ciele_3_Digitalizacia

Digitalizované dokumenty budú vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SNK a SNA. Dlhodobo archivované budú aj prostredníctvom Centrálneho dátového archívu (CDA) Univerzitnej knižnice v Bratislave a prezentované cez Centrálnu aplikačnú infraštruktúru a registratúru (CAIR) Národného osvetového centra (NOC). Jej súčasťou bude generálny on-line portál výstupov digitalizovaných objektov knižníc, galérií, múzeí a pod.


Výhľadovým zámerom národného projektu je založiť na Slovensku udržateľnú a vývojaschopnú technológiu konzervovania priamo súvisiacu s digitalizáciou prostredníctvom vybudovania digitalizačného a konzervačného pracoviska. 

Dikda_ciele_4_Digitalna_Kniznica

Vychádzajúc z cieľa OPIS – „vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysokej, výkonnej, vedomostnej ekonomiky“ naň SNK plne nadväzuje zhmotnením poslania knižničných, archívnych pamäťových a fondových inštitúcií, a to fyzickou ochranou, reštaurovaním a konzervovaním dokumentov.