Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív sa zameriava na masovú digitalizáciu knižničných a archívnych fondov a na ochranu písomného kultúrneho dedičstva (papiera) pred nevyhnutnou degradáciou. Ide o najväčší projekt digitalizácie písomníctva nielen na Slovensku, ale svojím rozsahom je jedinečným projektom v kontexte európskeho regiónu. Už dnes je svojou realizáciou inšpiratívnym projektom pre viaceré svetové knižnice. Jeho hlavným cieľom je kvalitná digitalizácia a ochrana slovenského písomného dedičstva, vytvorenie platformy pre modernú a efektívnu prácu s digitalizovanými knižničnými a písomnými dokumentmi a uľahčenie prístupu k využívaniu diel na edukačné, vedecko-výskumné a osvetové účely.

  • Slovenská národná knižnica (SNK) ako hlavný partner realizuje europrojekt v spolupráci so Slovenským národným archívom (SNA). Národný projekt vychádza zo Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry Ministerstva kultúry SR a súčasťou zoznamu národných projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).
  • Doba realizácie projektu, ktorého celkový rozpočet je približne 42 mil. eur, je plánovaná na viac než tri roky. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku bola podpísaná 7. marca 2012 a projektové aktivity sa rozbehli od apríla 2012. Termín ukončenia projektu je 30. september 2015. Udržateľnosť projektu je 5 rokov, do r. 2020.

Ciele Digitálnej knižnice a digitálneho archívu

Hlavným cieľom národného projektu je digitalizácia viac ako 2,5 mil. objektov …

Hlavné aktivity projektu

Aktivity národného projektu sú rozdelené na tri hlavné – odborné a dve podporné zložky. …

Prínos a jedinečnosť

Ďalším z prínosov projektu je získanie špičkových digitálnych a konzervačných technológií pre vybudovanie moderného odborného pracoviska. …