Žilinská synoda

Ako prebiehala reformácia u nás alebo dokumenty, ktoré menili organizáciu cirkvi 

Nespokojnosť s pomermi v cirkvi vyvolala chuť po zmenách. Aby ale zmeny boli právoplatné a mohli sa aj reálne vykonať, hodnostári museli zvolať cirkevný snem – synodu. Prvú evanjelickú krajinskú synodu, ktorá sa konala v Žiline, od 28. do 30. marca v roku 1610, zvolal a predsedal jej významný uhorský hodnostár, prívrženec evanjelikov, palatín Juraj Thurzo.

Reformácia v cirkvi – dokument za dokumentom

Na začiatku 17. storočia patrila väčšina obyvateľov dnešného Slovenska k stúpencom učenia lutheránov. Všetko sa začalo 95-timi tézami Martina Luthera, ktoré 31. októbra 1517 pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu. Reformačné myšlienky, ktoré napríklad kritizovali udeľovanie odpustkov, si rýchlo našli priaznivcov, ktorí ich šírili ďaleko za hranice a stali sa základom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. K reforme sa začali hlásiť mnohí kňazi a šľachtici, vznikali prvé zbory. Keďže neboli organizované, pracovali samostatne. Prvý pokus o organizáciu cirkvi sa odohral v roku 1536, prvá synoda v Uhorsku sa konala v roku 1545 v Erdöde, kde prijali zásady správy evanjelickej cirkvi a prihlásili sa k augsburskému vyznaniu. Na stranu evanjelikov sa pridávali i najvýznamnejšie šľachtické rody. Narastajúce spory však donútili vrchnosť konať a aj formálne oddeliť jednotlivé vyznania kresťanskej viery.

V roku 1608 uzákonili na uhorskom sneme v Bratislave aj istú mieru náboženskej slobody, rovnoprávnosť medzi evanjelikmi a katolíkmi pri voľbe palatína, možnosť pre evanjelikov samostatne sa organizovať a voliť si biskupov. Evanjelici získali zákonmi veľa, ale aby ich preniesli do praxe, museli zvolať zhromaždenie — synodu. Palatín Juraj Thurzo ju zvolal do Žiliny na 28. marca 1610. V úvodnej reči zdôraznil hlavné dôvody zvolania: osamostatnenie evanjelickej cirkvi, vytvorenie novej organizácie, voľbu vlastných superintendentov a ustálenie poriadkov pre vnútorný život evanjelikov.

Thurzo_Juraj

Palatín Juraj Thurzo (1557 – 1616)

Ústrednými postavami zhromaždenia cirkevných hodnostárov boli palatín Juraj Thurzo a Eliáš Lani, senior Hornotrenčianskeho senioratu a farár v Bytči. Na synode sa zúčastnilo 20 zástupcov šľachty, 3  zástupcovia kráľovských miest z Bratislavy a Modry, 28 farárov a seniorov z 10 stolíc Horného Uhorska – Preddunajska.

Synoda bola otvorená hymnickou piesňou „Veni Sancte Spiritus”, po ktorej synodáli:

- prijali 16 synodálnych zákonov, ktoré boli návodom na organizovanie evanjelickej cirkvi,

- určili 3 územné celky prvej organizácie evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na území dnešného Slovenska,

- zvolili 3 superintendantov (biskupov): Eliáša Lániho (župa oravská, liptovská a trenčianska), Samuela Melíka (župa turčianska, novohradská, zvolenská a hontianska) a Izáka Abrahamidesa (župa tekovská, nitrianska a bratislavská).

Akty a závery – zákony Žilinskej synody – mali veľký význam aj pre zjednocovanie a ďalší vývoj slovenského národa. Žilinská synoda prijala prvé zákony ústavného života, čím položila základy samostatnej právnej cirkevnej organizácie evanjelikov na území dnešného Slovenska. Nová územná organizácia vychádzala zo skutočnosti, že Preddunajsko je prevažne slovenské, čím sa v  dejinách synoda vníma ako prvé politické inštitucionalizovanie slovenskej spoločnosti.

Akty a závery Žilinskej synody – od rukopisu k moderným vydaniam 

Zilinska_synoda_1610_rukopis

Acta Et Conclvsiones Conventvs Sev Synodi Centorvm Inclyti Hungariae Regni Baronum, Magnatum et Nobilium, nec non Legatorum et Ministrorum Augustanae Confessionis, ex Decem Cis-Danubianis Comitatibus Zolnae congregatorum, Anno Domini MDCX. diebus 28. 29. et 30. Martij. [Akty a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody z 28. – 30. marca 1610]
Originálny rukopisný zápis (Acta originalia) vyhotovený počas Žilinskej synody 28. – 30. marca 1610 s podpismi a pečaťami účastníkov (dokument vlastní Slovenská národná knižnica, Martin)

Digitálna kópia rukopisu (pdf): časť 1 časť 2 časť 3

1. tlačené vydanie Akty a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody z 28. – 30. marca 1610

Zilinska_synoda_1_vydanie

Acta Et Conclvsiones Conventvs Sev Synodi Centorvm Inclyti Hungariae Regni Baronum, Magnatum et Nobilium, nec non Legatorum et Ministrorum Augustanae Confessionis, ex Decem Cis-Danubianis Comitatibus Zolnae congregatorum, Anno Domini MDCX. diebus 28. 29. et 30. Martij.
1. tlačené vydanie, Bardejov, pravdepodobne 1610. (Dokument vlastní Štátna Széchenyiho knižnica v Budapešti)

2. tlačené vydanie Akty a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody z 28. – 30. marca 1610

Zilinska_synoda_2_vydanie

Acta Et Conclvsiones Conventvs Sev Synodi Centorvm Inclyti Hungariae Regni Baronum, Magnatum et Nobilium, nec non Legatorum et Ministrorum Augustanae Confessionis, ex Decem Cis-Danubianis Comitatibus Zolnae congregatorum, Anno Domini MDCX. diebus 28. 29. et 30. Martij.
2. tlačené vydanie, Bardejov, pravdepodobne 1610. (Dokument vlastní Slovenská národná knižnica, Martin)

3. tlačené vydanie Akty a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody z 28. – 30. marca 1610

Zilinska_synoda_3_vydanie

Acta Et Conclvsiones Conventvs Sev Synodi Centorvm Inclyti Hungariae Regni Baronum, Magnatum et Nobilium, nec non Legatorum et Ministrorum Augustanae Confessionis, ex Decem Cis-Danubianis Comitatibus Zolnae congregatorum, Anno Domini MDCX. diebus 28. 29. et 30. Martij.
3. tlačené vydanie. Vytlačené v tlačiarni Viliama Kaudera (Dadanovská tlačiareň), Žilina, 1708. (Dokument vlastní Lyceálna knižnica v Bratislave)

Tlač obsahuje aj: Zákony a ustanovenia Spišskopodhradskej synody (1614) a Zákony a ustanovenia Ružomberskej synody (1707) – časť 1, časť 2

Zilinska_synoda_3_vydanie_1_priloha_Spis

Zákony a ustanovenia Spišskopodhradskej synody (1614)

Zilinska_synoda_3_vydanie_2_priloha_Ruzomberok

Zákony a ustanovenia Ružomberskej synody (1707)

Rukopisný odpis 3. tlačeného vydania Akty a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody z 28. – 30. marca 1610

Zilinska_synoda_3_vydanie_rukopis

Acta Et Conclvsiones Conventvs Sev Synodi Centorvm Inclyti Hungariae Regni Baronum, Magnatum et Nobilium, nec non Legatorum et Ministrorum Augustanae Confessionis, ex Decem Cis-Danubianis Comitatibus Zolnae congregatorum, Anno Domini MDCX. diebus 28. 29. et 30. Martij.
Rukopisný odpis 3. vydania Žilinskej synody od neznámeho pisateľa a vlastníka vyhotovený verne, podľa vydania vytlačeného v tlačiarni Viliama Kaudera (Dadanovská tlačiareň), Žilina, 1708. (Dokument vlastní Slovenská národná knižnica, Martin).
Rukopis obsahuje aj Zákony a ustanovenia Spišskopodhradskej synody (1614) a Ružomberskej synody (1707).

Digitálna kópia rukopisu (pdf): časť 1 časť 2

4. tlačené vydanie Akty a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody z 28. – 30. marca 1610

Zilinska_synoda_4_vydanie

Acta Et Conclvsiones Conventvs Sev Synodi Centorvm Inclyti Hungariae Regni Baronum, Magnatum et Nobilium, nec non Legatorum et Ministrorum Augustanae Confessionis, ex Decem Cis-Danubianis Comitatibus Zolnae congregatorum, Anno Domini MDCX. diebus 28. 29. et 30. Martij.
4. tlačené vydanie, Banská Bystrica, 1803. Vydanie pripravil Samuel Ambrózy (Ambrosius), ktorý publikoval v ročenke Annales Evangelici e Provinciarum Domvi Austriacae Haereditarivm. (Dokument vlastní Univerzitná knižnica v Bratislave).

5. tlačené vydanie Akty a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody z 28. – 30. marca 1610

Zilinska_synoda_5_vydanie

Acta Et Conclvsiones Conventvs Sev Synodi Centorvm Inclyti Hungariae Regni Baronum, Magnatum et Nobilium, nec non Legatorum et Ministrorum Augustanae Confessionis, ex Decem Cis-Danubianis Comitatibus Zolnae congregatorum, Anno Domini MDCX. diebus 28. 29. et 30. Martij.
Tlač obsahuje aj Zákony a ustanovenia Spišskopodhradskej synody (1614), Šintavského konzistória (1622), Ružomberskej synody (1707) a Peštianskej synody (1791).
5. tlačené vydanie, Pešť, 1848. Vydanie pripravil Ján Seberini v súbornom vydaní v diele Corpus maxime memorabilium synodorum Evangelicarum augustanae confessionis in Hungaria. (Dokument vlastní Slovenská národná knižnica, Martin).

Digitálna kópia dokumentu: časť 1 časť 2

Ďalšie edície: (Dokumenty vlastní Slovenská národná knižnica, Martin)

Kuzmany_Zilinska_synoda_1855

Acta et Conclusiones Conventus seu Synodi… Baronum, Magnatum et Nobilium, nec non Legatorum et Ministrorum Augustanae Confessionis, ex Decem Cis – Danubianis Comitatibus, Solnae congregatorum, Anno Domini MDCX/./ diebus 28. 29. et 30. Martij. /  Ed. Karl Kuzmany.

Urkundenbuch zum oesterreichisch-evangelischen Kirchenrecht.
Vienna: Wilhelm Braumüller, 1855. p. 189-193.

Janoska_Zilinska_synoda_1910

Janoška, Jur: O synode Žilinskej – k tristoročnej pamiatke, svätenej roku Pána 1910.
Liptovský Svätý Mikuláš, Tranoscius 1910, 30 s.

Holuby_Zilinska_synoda_1910_slovensky

Holuby, Jozef Ľudovít: Stručný nástin dejín starobylej Církve Ev. a. v. Žilinskej (Zsolna).
Budapešť, 1910, 42 s.

Holuby_Zilinska_synoda_1910_magyar

Holuby, Jozef Ľudovít: Stručný nástin dejín starobylej Církve Ev. a. v. Žilinskej (Zsolna).
Budapešť, 1910, 42 s. (maďarská edícia).

400 rokov od  Žilinskej synody

Pri príležitosti 400. výročia prvého cirkevného snemu evanjelickej cirkvi u nás, Slovenská národná knižnica pripravila v roku 2010 viaceré podujatia a vydala faksimile dokumentov viažucich sa k Žilinskej synode spolu so štúdiami o nich.

Kovačka, Miloš: Akty a závery – Zákony a ustanovenia Žilinskej synody z roku 1610. Martin : Slovenská národná knižnica, Národný bibliografický ústav, 2010. ISBN 978-80-89301-64-5. 112 s. Ed. Pramene k duchovným dejinám Slovenska, zv. II. Ed. Studia historico-bibliographica Turociensia, zv. 4.