Zástupcovia Európskej komisie v Martine ocenili stav realizácie projektu DIKDA

Martin, 28. marca 2014 – Zástupcovia Európskej komisie (EK) sa dnes na pôde Slovenskej národnej knižnice (SNK) oboznámili a vysoko ocenili priebeh realizácie národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zastupcovia EK v SNK

Projekt DIKDA je najväčším národným projektom v oblasti digitalizácie na Slovensku. Zástupcovia EK sa zaujímali o stav realizácie projektu a vysoko ocenili dosiahnuté výsledky“, uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

Ešte v novembri minulého roku schválil Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS (SORO) zmenu realizácie národného projektu, čím sa upravila aj výška nenávratného finančného príspevku (NFP) čerpaného z fondov Európskej únie z pôvodných 48,040 milióna eur na 41,541 milióna eur. „Zmenu projektu si vyžiadala jednak realokácia finančných prostriedkov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti, o ktorej rozhodla vláda SR v roku 2012, ale aj potreba optimalizácie a zefektívnenia nastavenia väčšiny aktivít národného projektu v súlade s možnosťami a potrebami národnej knižnice, a to pri zachovaní jeho cieľov“, vysvetlila Katarína Krištofová.

Hlavným cieľom projektu je digitalizácia viac než 2,5 milióna objektov, z ktorých polovicu tvoria objekty zo slovacikálneho konzervačného fondu SNK, ako sú monografie, noviny a časopisy, odborné články zo zborníkov a odborných periodík a špeciálne dokumenty ako mapy či pohľadnice. Druhú polovicu objektov tvoria archívne dokumenty zo zbierok Slovenského národného archívu (SNA), z ktorých najvýznamnejšiu časť tvoria sčítacie hárky zo sčítaní ľudu z prvej polovice 20. storočia. Predmetom digitalizácie v SNA budú tiež archívne dokumenty ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z rokov 1969 až 1989.

Z navstevy zastupcov EK v SNK

Prvou hlavnou aktivitou národného projektu je Príprava dokumentov na digitalizáciu a ich chemické ošetrenie, ktorá zahŕňa zabezpečenie prevádzkových podmienok pre konzervačné a sterilizačné práce, expedíciu a triedenie dokumentov pre následné konzervačné ošetrenie a digitalizáciu, konzervačné technológie a vstupno-výstupnú kontrolu kvality.

Druhou hlavnou aktivitou projektu je Digitalizácia, ktorá zahŕňa triedenie dokumentov pre digitalizáciu, skenovanie, spracovanie obrazových súborov a tvorbu metadát, vybudovanie dátového centra, pracovného úložiska dát a technologickej infraštruktúry projektu, ako aj implementácie systému pre riadenie a správu digitálnych dát. Digitalizácia sa začala v pilotnej prevádzke realizovať po presťahovaní existujúcich šiestich skenerov do Konzervačného a digitalizačného centra vo Vrútkach v auguste 2012 a po dodávke siedmich nových skenerov v novembri 2012 prešla do plnej jednozmennej prevádzky. Tá sa v apríli 2013 zmenila na dvojzmennú prevádzku, v ktorej sa bude pokračovať až do konca projektu. V novembri 2013 bolo dodaných ďalších sedem skenerov a v apríli 2014 budú dodané posledné dva. Súbežne prebieha postprocessing, zahŕňajúci najmä úpravu obrazových súborov, tzv. image treatment, optické rozpoznávanie znakov (OCR) a kontrolu kvality ako prípravu produkcie PSP (producer submission package) a SIP balíčkov na archivovanie a ďalšie používanie. V súčasnosti prebieha implementácia softvérového riešenia digitalizačného workflow systému, ktorý automatizuje a výrazne zefektívni väčšinu procesov súvisiacich s digitalizáciou a logistikou dokumentov.

Z navstevy zastupcov EK v SNK

Zároveň so spustením digitalizácie vo Vrútkach sa začalo s budovaním potrebnej informačno-komunikačnej technologickej (IKT) infraštruktúry projektu. V priebehu roka 2013 sa vybudovalo špičkové dátové centrum, v ktorom je tiež umiestnená jedna z lokalít CDA ako národného infraštruktúrneho projektu PO2 OPIS UKB. „V blízkom čase bude IKT infraštruktúra projektu plne dobudovaná a plne sa sfunkční aj operatívne pracovné úložisko dát. V druhej polovici roku 2014 bude implementovaný softvérový systém na správu a riadenie digitálnych dát“, dodala generálna riaditeľka SNK.

Poslednou hlavnou aktivitou projektu je Archív, v rámci ktorej sa budú digitalizovať dokumenty SNA. Došlo k dohode SNK a SNA o zmene spôsobu realizácie digitalizácie archívnych fondov SNA tak, že digitalizácia archívu bude prebiehať v Bratislave a komplexne ju bude zabezpečovať externý dodávateľ.

V oblasti riadenia projektu bol v roku 2012 vytvorený projektový tím, ktorý sa postupne rozrastá a v súčasnosti na projekte pracuje 148 zamestnancov, z toho 113 na 100 % svojho pracovného úväzku a 35 sa na ňom podieľa čiastočne. V rámci implementácie národného projektu sa doposiaľ vytvorilo 107 nových pracovných miest. K dnešnému dňu je zdigitalizovaných cca 30 % objektov, čo predstavuje počet viac než 800 000.

Miriam Michaela Štefková

Hovorkyňa SNK