Pri digitalizácii je nevyhnutné riešiť autorské práva …

Jedným z kľúčových prvkov digitalizácie je aj rešpektovanie autorských práv, upozorňuje na to nová generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice (SNK) Katarína Krištofová.

„Vyriešenie problému sprístupňovania zdigitalizovaných materiálov on-line tak, aby boli vyvážene rešpektované práva a oprávnené záujmy nositeľov autorských práv a zároveň verejný záujem, je jedným z kľúčových prvkov v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív,“ tvrdí Katarína Krištofová. Projekt s rozpočtom 49,5 milióna eur realizuje SNK a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na základe zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku zo 7. marca tohto roka. Vyriešenie tejto otázky by podľa generálnej riaditeľky SNK mala priniesť pripravovaná novela autorského zákona.

Zaistenie ochrany autorských práv pri sprístupnení zdigitalizovaných dokumentov on-line predpokladá podľa Krištofovej komplexné – právne, administratívne, organizačné a technické riešenie otázky v spolupráci s Ministerstvom kultúry (MK) SR ako ústredným orgánom štátnej správy pre autorské právo, Národným osvetovým centrom (NOC) ako realizátorom národného projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra a ochrannými autorskými organizáciami a v neposlednom rade s autorskou spoločnosťou LITA.

Dlhodobým a ešte aktuálnejším problémom slovenských knižníc je podľa Krištofovej ochrana fyzických zbierok, teda kníh, rôznych publikácií, či dokumentov, ktoré sa v nich priamo nachádzajú. Bez vhodného uskladnenia im hrozí poškodenie. Krištofová upozorňuje na to, že je nevyhnutné komplexne a radikálne zlepšiť podmienky tzv. pasívnej ochrany zbierok modernizáciou, rekonštrukciou a novou výstavbou depozitov knižníc. Potrebná je aj ich aktívna ochrana – konzervovanie a reštaurovanie. V prípade SNK to chce Krištofová vyriešiť vypracovaním komplexného Plánu ochrany zbierok, v rámci ktorého sa posúdi stav všetkých dokumentov fondu a určí postup ich ochrany a starostlivosti o ne s ohľadom na ich hodnotu, stav a stupeň ohrozenia. Súčasťou plánu, ktorý by mal byť, ako avizuje Krištofová, vypracovaný do dvoch rokov, bude aj krízový scenár ochrany dokumentov fondu v prípade živelných pohrôm či rôznych havárií.

Autor: SITA 5.10.2012