17A0073168

Anton Bernolák – kodifikátor spisovnej slovenčiny

Anton Bernolák – kodifikátor spisovnej slovenčiny (*3. október 1762, Slanica – 15. január 1813, Nové Zámky) Po absolvovaní poetiky a rétoriky na seminári v Bratislave (1778 – 1780) pokračoval Bernolák v štúdiu filozofie na akadémii v Trnave (1780 – 1782), ktorá mala veľký vplyv na formovanie jeho literárnych záujmov, rozvíjaných neskôr …

Komensky

Jan Amos Komenský

„Sila pravdy je nepremožiteľná, keď je vyzbrojená svetlom poznania.“ Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670) Jan Amos Komenský patrí medzi najvýraznejšie postavy českého kultúrno-politického priestoru s celoeurópskym presahom, o čom svedčí aj fakt, že ho za svojho považujú nielen Česi, ale aj Slováci, a často aj …

17A0616406

Učebnice 19. storočia

Výučbové materiály na pokračovanie… Slovenská národná knižnica v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív zverejňuje učebnice z rôznych disciplín 19. storočia ako sú Hwiezdoweda, Prostonárodnia Fysika, Počtoveda, Živočíchopis a iné. Zasadnete s nami do virtuálnej historickej školy, kde bude rechtor predčítať z učebníc, ktoré používali žiaci pred vyše storočím?

17A0099679

Jozef Ignác Bajza

Autor prvého románu v slovenčine, satír a epigramov, katolícky farár BAJZA, Jozef Ignác (5. marec 1755 Predmier – 1. december 1836 Bratislava) O mladosti Jozefa Ignáca Bajzu vieme málo. Vyštudoval teológiu na známom viedenskom Pázmáneu a od roku 1780 pôsobil ako kaplán pri kapitule v Trnave. V roku 1783 požiadal o …

Nahladovy obrazok

Diela Juraja Fándlyho

Fándly, Juraj –  osvietenský spisovateľ, katolícky kňaz a entomológ – včelár (21. 10. 1750 Častá – 7. 3. 1811 Doľany) Stredoškolské vzdelanie získal u piaristov, františkánov, kapucínov a petrínov, ale pre slabšie zdravie ho neprijali ani do jednej rehole. V roku 1771 začal študovať teológiu najprv v Budíne a potom v Trnave. Roku 1777 bol vysvätený za …

Glosius, Ján: Obsah Potřebných Navčenj (r.1792)

Včelárstvo na Slovensku

Počiatky včelárstva na území Slovenska siahajú hlboko do antických čias a sú úzko späté s našimi predkami, Slovanmi. Prvú zmienku o včelárení, výrobe medu a medoviny na našom území zaznamenal už grécky diplomat a historik Priscus, ktorý v roku 448 ako posol východorímskeho cisára Theodósia navštívil dvor hunského vládcu Attilu. …

Cithara Sancthorum. Pjsně duchownj, staré i nowé... ; 1728

Náboženské spevníky

Zbierku duchovných piesní, evanjelický kancionál Cithara sanctorum (Písně duchowni staré i nowé kterýchž cýrkew křestianská při wyročnjch slávnostech a památkách, jakož y we wšelikých potřebách swých obecných y obzvlástných s mnohým prospěchem užiwá.) zostavil náboženský spisovateľ, učiteľ a evanjelický farár Juraj Tranovský (1592 – 1637). Obsahuje duchovné piesne domácej slovenskej …

MTR412e27_carodej

Hon na čarodejnice – očistiť ich mali plamene

Korene prenasledovania čarodejníc siahajú až do čias antiky a germánskych predstáv o démonoch a zlých dušiach. Už v rímskom práve existovala možnosť potrestať osobu praktizujúcu čarodejníctvo a ako trest bol predpísaný oheň. V rannom stredoveku čarodejníctvo považovali za poveru a ilúziu a čarodejnícke procesy prakticky neexistovali. V 15. storočí sa po celej Európe rozpútal hon na kacírov a čarodejnice. Zvlášť …

17A0523069_uvod

Šlabikáre

Zaujíma Vás ako sa učili čítať naši starí a prastarí rodičia? Slovenská národná knižnica v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív zverejňuje prvé slovenské čítanky a abecedáre.

Kalendare_uvod

Kalendáre

Kalendár nebol vždy iba orientačnou pomôckou a pripomienkou mien, upozorňoval aj na splátky dlhov Termín kalendár vznikol odvodením od latinského slova „calendae“, ktorým sa v starovekom Ríme označoval prvý deň mesiaca rímskeho kalendára. „Calendarium“, alebo „liber calendarii“ Rimania nazývali aj knihu dlžníkov, ktorí platili úroky zo svojich dlhov vždy každý prvý deň …