17A0099679

Jozef Ignác Bajza

Autor prvého románu v slovenčine, satír a epigramov, katolícky farár BAJZA, Jozef Ignác (5. marec 1755 Predmier – 1. december 1836 Bratislava) O mladosti Jozefa Ignáca Bajzu vieme málo. Vyštudoval teológiu na známom viedenskom Pázmáneu a od roku 1780 pôsobil ako kaplán pri kapitule v Trnave. V roku 1783 požiadal o …

Nahladovy obrazok

Diela Juraja Fándlyho

Fándly, Juraj –  osvietenský spisovateľ, katolícky kňaz a entomológ – včelár (21. 10. 1750 Častá – 7. 3. 1811 Doľany) Stredoškolské vzdelanie získal u piaristov, františkánov, kapucínov a petrínov, ale pre slabšie zdravie ho neprijali ani do jednej rehole. V roku 1771 začal študovať teológiu najprv v Budíne a potom v Trnave. Roku 1777 bol vysvätený za …

Glosius, Ján: Obsah Potřebných Navčenj (r.1792)

Včelárstvo na Slovensku

Počiatky včelárstva na území Slovenska siahajú hlboko do antických čias a sú úzko späté s našimi predkami, Slovanmi. Prvú zmienku o včelárení, výrobe medu a medoviny na našom území zaznamenal už grécky diplomat a historik Priscus, ktorý v roku 448 ako posol východorímskeho cisára Theodósia navštívil dvor hunského vládcu Attilu. …

Cithara Sancthorum. Pjsně duchownj, staré i nowé... ; 1728

Náboženské spevníky

Zbierku duchovných piesní, evanjelický kancionál Cithara sanctorum (Písně duchowni staré i nowé kterýchž cýrkew křestianská při wyročnjch slávnostech a památkách, jakož y we wšelikých potřebách swých obecných y obzvlástných s mnohým prospěchem užiwá.) zostavil náboženský spisovateľ, učiteľ a evanjelický farár Juraj Tranovský (1592 – 1637). Obsahuje duchovné piesne domácej slovenskej …

MTR412e27_carodej

Hon na čarodejnice – očistiť ich mali plamene

Korene prenasledovania čarodejníc siahajú až do čias antiky a germánskych predstáv o démonoch a zlých dušiach. Už v rímskom práve existovala možnosť potrestať osobu praktizujúcu čarodejníctvo a ako trest bol predpísaný oheň. V rannom stredoveku čarodejníctvo považovali za poveru a ilúziu a čarodejnícke procesy prakticky neexistovali. V 15. storočí sa po celej Európe rozpútal hon na kacírov a čarodejnice. Zvlášť …

17A0523069_uvod

Šlabikáre

Zaujíma Vás ako sa učili čítať naši starí a prastarí rodičia? Slovenská národná knižnica v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív zverejňuje prvé slovenské čítanky a abecedáre.

Kalendare_uvod

Kalendáre

Kalendár nebol vždy iba orientačnou pomôckou a pripomienkou mien, upozorňoval aj na splátky dlhov Termín kalendár vznikol odvodením od latinského slova „calendae“, ktorým sa v starovekom Ríme označoval prvý deň mesiaca rímskeho kalendára. „Calendarium“, alebo „liber calendarii“ Rimania nazývali aj knihu dlžníkov, ktorí platili úroky zo svojich dlhov vždy každý prvý deň …

kreutterbuch

Herbár – zbierka sušených rastlín

Názov zbierky sušených rastlín má pôvod v latinskom slove herba, ktoré znamená rastlinu. V stredoveku sa herbár chápal ako kniha o liečivých rastlinách (hortus sanitatis, materia medica, das Kräuterbuch) a zaoberal sa popisom rastlín a ich liečivými účinkami. Vďaka množstvu na vysokej odbornej úrovni spracovaných informácií o účinkoch bylín a …

scan0006

Zbierka exlibrisov vo fonde Slovenskej národnej knižnice

Slovenská národná knižnica v Martine spravuje zaujímavú a rozsiahlu zbierku exlibrisov. Drobné grafiky, nazývané aj knižné značky sú obľúbenou témou výtvarných umelcov už niekoľko storočí. Exlibris, ako drobný grafický list, možno vnímať minimálne v dvoch rovinách. Prvá sa zaoberá vlastníkom knihy a pôvodcom knižnice a snaží sa o jeho identifikáciu. …

novinky

Časopis Novinky pre slovenské deti

Časopis Novinky pre slovenské deti vydal v apríli 1919 ako dočasnú náhradu slovenskej čítanky Pavel Gallo. Od roku 1920 do 20. decembra 1923 nevychádzal. Po obnovení vydávania bolo novou úlohou časopisu zábavnou formou doplniť učebnú látku všetkých predmetov ľudových škôl. Pozornosť sa venovala najmä občianskej náuke a výchove, ručným prácam, spevu a …