Osobná knižnica Milana Rastislava Štefánika

Fondy Slovenskej národnej knižnice nám umožňujú nahliadnuť na osobnosti dejín aj prostredníctvom zachovaných dokumentov. Keďže život generála M. R. Štefánika sme si už predstavili cez dokumenty a fotografie Literárneho archívu SNK, poďme si jeho osobnosť priblížiť aj cez ďalší významný a tentoraz naozaj aj knižný prameň – cez jeho osobnú knižnicu, ktorá je uchovávaná v historických fondoch SNK.

 M. R. Štefánik (LA SNK, SŠ 51/96) Byt, v ktorom býval M. R. Štefánik v Paríži - knižnica

Milan Rastislav Štefánik na fotografii z r. 1905 (LA SNK SŠ 51-96) a fotografia jeho bytu v Paríži
s časťou osobnej knižnice (LA SNK SŠ 51-45)

Milan Rastislav Štefánik žil krátko, ale jeho život bol neuveriteľne dynamický a jeho záujmy všestranné. Bol to vedec – astronóm a meteorológ, vojak, letec, generál, politik, diplomat, ale aj cestovateľ, fotograf, milovník poézie, filozofie a klasickej literatúry. Odrazom jeho všestrannej osobnosti je aj jeho osobná knižnica. Dodnes sa z nej zachovalo len torzo, asi štvrtina z pôvodného fondu, ktorá je uchovávaná v Slovenskej národnej knižnici.

Štefánikovu pozostalosť aj s knižnicou previezli v roku 1919 z jeho parížskeho bytu do Prahy. V Prahe knižnicu umiestnili v Pamätníku odboja, kde mala 3067 zväzkov a zrejme aj viac, ale posledná dodnes zachovaná signatúra na štítku je PO Š 3067 (Pamätník odboja Štefánik 3067).

Stefanik_K_001_signatura_3067 Stefanik_K_001a_signatura_3067 Stefanik_K_001a_sign_cestopisy

Kniha Statuten Astronomischen Gesellschaft so signatúrou PO Š 3067 a cestopis Chile – Ecuador
s ručne písanou signatúrou PO 3163 č.7

Našli sme Štefánikove knihy aj s oveľa vyššími signatúrami napísanými rukou, chýbajú im však štítky z Pamätníka odboja. Keďže pôvodný historický katalóg sa nezachoval, Štefánik si pravdepodobne žiaden súpis kníh nevytvoril, preto nemôžeme presne povedať, koľko kníh pôvodná knižnica v skutočnosti obsahovala. V roku 1929 Pamätník odboja spojili s Vojenským archívom Československej republiky a premenovali sa na Památník osvobození. V priestoroch tejto inštitúcie zostala knižnica do roku 1940. 29. septembra 1940 zbierku presunuli do Slovenského národného múzea v Martine, kde v roku 1941 sprístupnili expozíciu o Štefánikovi, ktorej súčasťou bola aj jeho osobná knižnica. Po ukončení expozície sa knižnica dostala do fondov Matice slovenskej v Martine. Bol vypracovaný katalóg knižnice a podľa neho mala knižnica už len 824 zväzkov. Pri viacerých prevozoch knižnice v Prahe aj na Slovensku sa jej väčšia časť roztratila a rozplynula v iných fondoch. Dnes v Slovenskej národnej knižnici v Martine z nej zostalo 801 zväzkov. Pracovníci odboru správy historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov SNK v spolupráci s ďalšími odbormi knižnicu očistili, zreštaurovali a elektronicky spracovali, čím sme ju fakticky pripravili na vyhlásenie za historický knižničný fond. Zapísať knižnicu do Ústrednej evidencie HKD a HKF v SR plánujeme v ešte v roku 2014.

Stefanik_K_002_Piccolomini Stefanik_K_002a_privezok_Piccolomini

K najstarším knihám v Štefánikovej knižnici patrí: PICCOLOMINI, Alessandro M.: La sfera del Mondo …. Vinegia 1573. + Prív. De le Stelle Fisse Libro Uno,… Venetia 1570.

Stefanik_K_003_Cervantes

MIGUEL DE CERVATES SAAUEDRA: Elingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha.
Madrid 1608. (faksimile, venovanie od Alvaresa)

V knižnici nájdeme tlače 16. až 20. storočia. Z jazykového hľadiska očividne ide o francúzsku knižnicu, čo súvisí so Štefánikovou perfektnou francúzštinou a jeho pobytom v Paríži. Ale nájdeme tu aj diela v angličtine, taliančine, nemčine, španielčine, ruštine, češtine, slovenčine a v maďarčine. Z odborného hľadiska je to knižnica jednoznačne orientovaná na prírodné vedy a odráža Štefánikove hlavné záujmy. Najviac titulov je z oblasti astronómie, fyziky, matematiky, meteorológie, letectva, rádiotelegrafie, geológie, geografie.

Stefanik_K_004_Hildebrandsson_Atlas_de_nuages Stefanik_K_004a_Hildebrandsson_Atlas_de_nuages

HILDEBRANDSSON, A. , TEISSERENC DE BORT, L.: Atlas International des Nuages…
[Medzinárodný atlas oblakov]. Paris 1910.

Mimo odborných publikácií mal vo svojej zbierke Štefánik aj knihu 40 grafických znázornení astronomických zoskupení a znamení zverokruhu z r. 1621.

Stefanik_K_005_Geyn_Arataea_znamenia_grafiky  Stefanik_K_005a_Geyn_Arataea_znamenia_grafiky  Stefanik_K_005b_Geyn_Arataea_znamenia_grafiky

Iacobo de Geyn: Arataea, sive signa coelestia: In quibus Astronomicae speculationes veterum
ad Archetypa vetustissimi arataeorum Caesaris Germanici Codicis….
Amstelodami 1621.
(ukážky grafických zobrazení znamení Panna a Býk)

Nájdeme tu aj rôzne cestopisy, ako aj diela klasickej literatúry, poézie, filozofie a teológie. V knižnici sú diela viacerých Štefánikových osobných priateľov, napr. francúzskeho matematika Henriho Poincaré, Pierra Julesa Janssena, Guillauma Bigourdana, Camilla Flammariona a ďalších. Okrem mnohých svetových vedcov, s ktorými Štefánik udržiaval priateľské kontakty a ktorých diela v jeho knižnici nemôžu chýbať je aj dielo jeho profesora na pražskej technike, českého fyzika K. Zengera, ktorý mu dal pri jeho odchode do Paríža v roku 1905 odporúčania pre astronómov Flammariona a Janssena.

Stefanik_K_006_Zenger Stefanik_K_007_Jansen  Stefanik_K_008_Maillard

ZENGER, K.V.: Fysika pokusná i výkonná. Díl III. Praha 1885.
JANSSEN, J.: Lectures Académiques Discours. Paris 1903.
MAILLARD, Louis: Cours d´Astronomie. Tome I. Laussanne 1906.

 Stefanik_K_009_Flammarion  Stefanik_K_010_Poincare

FLAMMARION, Camille: Annuaire Astronomique et Météorologique. Paris 1916.
POINCARÉ, H.: Science et Méthode. Paris 1914.

V Štefánikovej knižnici sa nachádza aj dielo vynikajúceho francúzskeho fyzika Pierra Currie : Oeuvres de Pierre Curie publiées par les soins de la Société francaise de physique. Paris 1908.

Stefanik_K_011_Curie

Oeuvres de Pierre Curie …. Paris 1908.

S jeho cestovateľskými aktivitami súvisí aj množstvo cestopisov, zemepisnej literatúry, učebníc cudzích jazykov, slovníkov, gramatík, turistických sprievodcov.

Stefanik_K_012_Baraudon_cestopisy  Stefanik_K_013_Ceresole_cestopisy

BARAUDON, Alfred: Algérie et Tunisie. Paris 1907.
CERESOLE, Alfred: Chamonix und der Mont Blanc. Zürich b.r.

Okrem štúdia prírodných vied bol aj nadšeným čitateľom filozofických diel. V jeho knižnici nájdeme diela H. Bergsona, A. Comta, F. Nietzcheho, Confusia, Platóna, ako aj viaceré filozofické práce T.G. Masaryka.

Stefanik_K_014_Masaryk_filozofia  Stefanik_K_015_LeDantec_filozofia Stefanik_K_016_Alvarez_filozofia

MASARYK, T.G.: Věda a církev. Praha 1908.
LE DANTEC, Félix: L´Athéisme. Paris 1906.
ALVAREZ, Eudofilo: Abelardo. Quito 1905.

Osobitnú skupinu tvorí krásna literatúra, prevažne klasici francúzskej literatúry Balzac, Hugo, Moliére, Maupassant, Pascal, Zola, Sandová, Flaubert a mnohí iní. Jeho najobľúbenejším autorom bol však veľký ruský klasik Lev N. Tolstoj, ktorého Štefánik na svojej ceste do Turkestanu v roku 1907 osobne navštívil v Jasnej Poľane.

 Stefanik_K_017_Walch_beletria  Stefanik_K_018_Tolstoj_beletria

WALCH, G.: Anthologie des Poétes Francais contemporains. Paris b.r.
TOLSTOJ, L.N.: Voskresenie. Maldon, Essex 1900.

Zo slovenských autorov čítal diela Ivana Kraska, Janka Jesenského, P.O. Hviezdoslava, Andreja Sládkoviča a iných. V jeho knižnej zbierke nechýbali ani Dobšinského Prostonárodné rozprávky.

Stefanik_K_019_Dobsinsky_beletria

DOBŠINSKÝ, Pavol: Prostonárodnie Slovenské Povesti. Sošit 6. Turč. Sv. Martin 1906.

Z podpisov a venovaní v jednotlivých knihách vieme, že množstvo z týchto diel dostal darom priamo od ich autorov, napríklad E. Alvareza, Jaroslava Vrchlického, Ivana Krasku, Morize, Flammariona, Jansena, Škarvana, R. Svobodovej a mnohých ďalších.

Stefanik_K_020_Krasko_venovanie

KRASKO, Ivan: Nox et solitudo. Turč. Sv. Martin 1909. (venovanie autora)

Stefanik_K_021_Flammarion Stefanik_K_021a_Flammarion_venovanie

FLAMMARION, Camille: L´Inconnu et les Problémes psychiques. Paris b.r. (Venovanie od Flammariona)

Stefanik_K_021_1_Orano_venovanie  Stefanik_K_021_1a_Orano_venovanie

ORANO, Pablo: La Spada sulla Bilancia. Milano 1917. (venovanie autora)

V knižnici sa nachádza aj množstvo astronomických periodík, spomenieme aspoň Astronomischer Jahresbericht, Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellschaft, Bulletin de la Sociéte astronomique de France alebo Monthly notices of the Royal astronomical society.

Stefanik_K_022_L_Astronomie

L´Astronomie – Revue mensuelle d´Astronomie de Météorologie et de Physique du Globe

Súčasťou Štefánikovej knižnej zbierky sú aj sedmové hracie karty, zbierka kníh – miniatúr či kniha viazaná v pergamene.

Stefanik_K_022_karty

Sedmové karty z knižnice M. R. Štefánika

 Stefanik_K_023_Pascal_miniatura Stefanik_K_023a_Pascal_miniatura

PASCAL, Blaise: Pensées choisies. Paris b.r. (miniatúra zo zbierky Štefánikových miniatúrnych kníh)

Stefanik_K_024a_ miniaturyStefanik_K_024_ miniatury

Zbierka miniatúr v knižnici M. R. Štefánika

 Stefanik_K_025_Guerin_pergamen Stefanik_K_025a_Guerin_pergamen

GUERIN, P.: Agapeti diaconi capita admonitoria LXXII. Ad Iustinianum  Imperatorem. Paris 1635.
(Kniha je zaujímavá aj svojou knižnou väzbou, na ktorú bol použitý starý popísaný pergamen.)

Nemôžeme napísať o každom vzácnom diele v Štefánikovej knižnici no aj keď ide len o torzo pôvodnej knižnice, môžeme skonštatovať, že je to hodnotná knižná zbierka. Zachované exempláre totiž svedčia o odbornej fundovanosti a širokom čitateľskom zábere M. R. Štefánika a predstavujú nám osobnosť česko-slovenských dejín aj v inom svetle ako čitateľa.

Pretože sme si už generála Štefánika pripomenuli cez dokumenty a fotografie, zachytávajúceho ho ako autora aj cez jeho osobnú knižnicu v pozícii čitateľa – v nasledujúcej časti našej série o osobnosti M. R Štefánika vo fondoch SNK Vám ho v súvislosti s výročím jeho tragického úmrtia (4. mája 1919) predstavíme ako námet pre literárne diela iných autorov. Prostredníctvom zachovaných fotografií z havárie a posledných rozlúčok s M. R. Štefánikom i ohlasov spisovateľov Vám pripomenieme dosah jeho osobnosti na našu históriu.

Výber z diel zachovaných v torze osobnej knižnice M. R. Štefánika vo fondoch SNK:

 1. JANSSEN, J.: Lectures Académiques Discours. Paris 1903.
 2. MAILLARD, Louis: Cours d´Astronomie. Tome I. Laussanne 1906.
 3. FLAMMARION, Camille: Annuaire Astronomique et Météorologique. Paris 1916.
 4. POINCARÉ, H.: Science et Méthode. Paris 1914.
 5. ZENGER, K.V.: Fysika pokusná i výkonná. Díl III. Praha 1885.
 6. BARAUDON, Alfred: Algérie et Tunisie. Paris 1907.
 7. CERESOLE, Alfred: Chamonix und der Mont Blanc. Zürich b.r.
 8. MASARYK, T. G.: Věda a církev. Praha 1908
 9. LE DANTEC, Félix: L´Athéisme. Paris 1906.
 10. ALVAREZ, Eudofilo: Abelardo. Quito 1905.
 11. WALCH, G.: Anthologie des Poétes Francais contemporains. Paris b.r.
 12. PICCOLOMINI, Alessandro M.: La sfera del Mondo …. Vinegia 1573. + Prív. De le Stelle Fisse Libro Uno,… Venetia 1570.
 13. MIGUEL DE CERVATES SAAUEDRA: Elingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha. Madrid 1608. (faksimile, venovanie od Alvaresa)
 14. TOLSTOJ, L.N.: Voskresenie. Maldon, Essex 1900.
 15. DOBŠINSKÝ, Pavol: Prostonárodnie Slovenské Povesti. Sošit 6. Turč. Sv. Martin 1906.
 16. KRASKO, Ivan: Nox et solitudo.Turč.Sv.Martin 1909. (venovanie autora)
 17. GUERIN, P.: Agapeti diaconi capita admonitoria LXXII. Ad Iustinianum  Imperatorem. Paris 1635. (Kniha je zaujímavá aj svojou knižnou väzbou, na ktorú bol použitý starý popísaný pergamen.)
 18. PASCAL, Blaise: Pensées choisies. Paris b.r. (zo zbierky Štefánikových miniatúrnych kníh)
 19. Oeuvres de Pierre Curie …. Paris 1908.
 20. Iacobo de Geyn: Arataea, sive signa coelestia: In quibus Astronomicae speculationes veterum ad Archetypa vetustissimi arataeorum Caesaris Germanici Codicis…. Amstelodami 1621.
 21. HILDEBRANDSSON, A. , TEISSERENC DE BORT, L.: Atlas International des Nuages… Paris 1910.
 22. FLAMMARION, Camille: L´Inconnu et les Problémes psychiques. Paris b.r. (Venovanie od Flammariona).

Mgr. Janka Cabadajová
Odbor správy HKD a HKF
Slovenská národná knižnica