Náboženské spevníky

Zbierku duchovných piesní, evanjelický kancionál Cithara sanctorum (Písně duchowni staré i nowé kterýchž cýrkew křestianská při wyročnjch slávnostech a památkách, jakož y we wšelikých potřebách swých obecných y obzvlástných s mnohým prospěchem užiwá.) zostavil náboženský spisovateľ, učiteľ a evanjelický farár Juraj Tranovský (1592 – 1637). Obsahuje duchovné piesne domácej slovenskej proveniencie, vlastné Tranovského piesne, Tranovského preklady latinských nemeckých piesní a piesne českého pôvodu. Cithara sanctorum predstavuje najvýznamneajší súbor piesňovej tvorby evanjelického duchovného spoločenstva a na jej princípoch vznikala ďalšia rozsiahla tlačená spevníková produkcia mnohých slovenských autorov. Evanjelický kancionál Cithara sanctorum prvýkrát vyšiel roku 1636 v Levoči v tlačiarni Vavrinca Brewera. Na základe súčasného bibliografického výskumu je známych vyše 200 vydaní Cithary sanctorum, ktoré sú dobovými svedectvami myšlienkových prúdov a jazykových prejavov autorov a zostavovateľov piesní. Cithara sanctorum sa v evanjelickej liturgii používala do roku 1992.

Cithara Sancthorum. Pjsně duchownj, staré i nowé... ; 1728

Cithara Sancthorum. Pjsně duchownj, staré i nowé… ; 1728

Katolícky spevník Cantus catholici. Pijsne Katholjcke. Latinské, y Slowenské, Nowé y Starodawné vznikol v období protireformačného hnutia v 17. storočí, zostavil ho slovenský básnik, člen jezuitskej rehole Benedikt Sőlősi (1609 – 1656). V prvom vydaní kancionála z roku 1655 sa nachádza 290 latinských a slovenských duchovných piesní domácej i zahraničnej proveniencie. V repertoári spevníka sa nachádzajú piesne vieroučného obsahu, piesne s námetmi zo života Krista, piesne venované uctievaniu mariánskych sviatkov, zastúpené sú ďalej piesne s vianočnou tematikou a piesne patriace do žánru ľudovej piesňovej lyriky. Spevník patrí štylisticky, muzikologicky a jazykovo k najvýznamnejším ranobarokovým slovenským kultúrnym pamiatkam.

Cantus Catholici: Pysne Catholicke Latinské, y Slowenské: Nowé y Starodawne; Sőlőši Benedikt; Trnava;1700

Cantus Catholici: Pysne Catholicke Latinské, y Slowenské: Nowé y Starodawne; Sőlőši Benedikt; Trnava;1700