Ľudovít Štúr pred 170 rokmi vybojoval pre Slovákov novini


Už o pár dní uplynie 170 rokov odo dňa, kedy vyšlo prvé číslo Slovenskjích národnjích novín, prvých novín písaných v slovenčine. Tri dlhé roky prešli, kým ich maďarská vláda povolila Ľudovítovi Štúrovi vydávať.

Ludovit Stur

„Noviny mali od začiatku svojich priaznivcov ale aj neprajníkov. Vychádzali v Štúrovej slovenčine, čo sa nepáčilo najmä Jánovi Kollárovi,“ hovorí Katarína Krištofová generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice. Doplnila, že všetkých 292 čísel si môžu čitatelia prečítať na www.dikda.eu… Ale vráťme sa na začiatok….

 Stur_korespondencia_Hodza_18411111_29-J-45_1 Stur_korespondencia_Hodza_18411111_29-J-45_2 Stur_korespondencia_Hodza_18411111_29-J-45_3
Stur_korespondencia_Hodza_18411111_29-J-45_4  Stur_korespondencia_Hodza_18411111_29-J-45_5 Stur_korespondencia_Hodza_18411111_29-J-45_6
Stur_korespondencia_Hodza_18411111_29-J-45_7 Stur_korespondencia_Hodza_18411111_29-J-45_8 Stur_korespondencia_Hodza_18411111_29-J-45_9

List ĽUDOVÍTA ŠTÚRA Michalovi Miloslavovi Hodžovi z 11. novembra 1841, Bratislava
(autograf, poškodený, 8 strán, 21 x 14 cm, Literárny archív SNK, sign. 29 J 45)

Keď v novembri 1841 píše Štúr list Michalovi Miloslavovi Hodžovi, vysvetľuje mu aj potrebu Slovákov mať svoje noviny: „Ostatně Ti oznamuji, že všecko všudy noviny míti chci……Udřela hodina v národu našem novinám, probudilo se povědomí jeho národní, politické, a my zarazíme noviny.“ (prečítajte si originálny rukopis listu Ľ. Štúra, s. 4)  Hoci takmer okamžite vypracoval koncept žiadosti o povolenie politických novín, napokon ho Miestodržiteľskej rade v Budíne odoslal až 29. mája 1842. O päť mesiacov jej odoslal druhú žiadosť a neskôr i tretiu, ale aj tie boli zamietnuté. Štvrtú žiadosť – obohatenú o povolenie na prílohu Orol tatranský odoslal neoblomný Štúr 21. februára 1843. Povolenie dostal až v roku 1845, keď sa so žiadosťou obrátil priamo na panovníka Ferdinanda V. Na niektorých miestach Slovenska sa pri tejto príležitosti rozhoreli vatry a konali oslavy, keď vyšlo 1. augusta 1845 prvé číslo.

stur_1845_ohlas_o_narodnich_novinach

  Ohlas o Slovenskích národňích novinách a Orlovi Tatránskom z 1. 8. 1845

stur_1845-08-01_Slovenskje_narodnje_noviny_1

Slovenskje národňje novini z 1. Klasňa 1845 [1. 8.1845]

V úvodníku novín „Čo chceme s novinami našimi?“ Štúr píše:

„…a tu k Vám prichádzajú tak dávno čakané, s toľkou túžbou vyzerané noviny národné, krajania slovenskí! Kadekoľvek sa strú srdečnejšie duše z národa nášho, odvšadiaľ, vieme, ozvú sa im v ústrety zvuky plné vďačnosti, radosti a nádeje, ozvú sa tak, ako sa ozývajú hlasy z pevnej zeme, keď sa vráža do prístavu dávno, dávno čakaná loď, nesúca i drahých i tovar očakávaný, a jako zas z tejto pozdravujú hlasy najradostnejšie tamtých na zemi stojacích, tak i my pozdravujeme Vás, ktorí ste nás oddávna s vrúcnosťou vyzerali a teraz okolo nás ste sa zhromaždili s hlbokou radosťou i srdečnosťou; Vy tam vidiac prichádzajúcich nás voláte “loď naša” a my zas pri pohľade na Vás voláme “zem”!

„Slabý len vždy narieka a na druhého beduje, mužný si pevne na svoju postať zastane a na nej svoju prácu vykonáva a z nej sa odstrčiť nedá. Musíme teda poznať najsamprv samých seba, naše slabosti, naše chyby, viny a zlosti, jestliže ďalej sa chceme dostať, jestliže máme chuť k práci a k životu a jestli si do radu iných národov vo vlasti našej zastať mienime. Majme tú nádeju, že nám naša vlasť, keď bude vidieť, že neležíme viac jako klát na ceste, že neživoríme len telesne, ale že sa i my k vyššiemu ľudskému životu chápeme a to, čo je šľachetnejšie, peknejšie v živote ľudskom, i my prijímame; majme tú nádeju, hovorím, že nám ona nielen neodoprie to, čokoľvek k rozvitiu sa nášmu potrebovať budeme, ale že nám ona to popraje, veď i my sme jej synovia, a to verní, veď bez nás vlasť naša jako celok nemôže do dobrého stavu vonkoncom prísť, nemôže jako celok rozkvitnúť.“

„Tohoto teda budeme sa my držať v novinách našich a keď na strane drahého nášho obecenstva; bude tá istá vôľa, ktorá je na strane našej, máme pevnú nádeju, že to, čo začíname, sa nám podarí a že to, čo s dobrou rozvahou chcieť budeme, vykonáme.“

stur_k_19-214

Pamätná tabuľa na dome v Bratislave, kde pôvodne stál Fernolayov dom s redakciou Slovenských národných novín. (Literárny archív SNK, sign. K 19/338, 214) 

Redakcia novín sídlila na Panenskej ulici v Bratislave. Medzi stálych členov redakcie patril Bohuš Nosák, Janko Štúr (brat Ľudovíta Štúra) a Ľudovít Dohnány. Hospodárske úvahy a informácie zastrešoval Peter Kellner – Hostinský. Noviny dali priestor aj študentom lýcea – Viliamovi Paulinymu či Pavlovi Dobšinskému. Mali aj slušný počet dopisovateľov, ktorí zas informovali o dianí sa v stoliciach. Celkovo sa noviny zameriavali na domáce problémy – zlý sociálny stav, nízku vzdelanosť a alkoholizmus Slovákov, hospodársku a politickú situáciu v krajine, národnostnú otázku, problémy školské a kultúrne.

Slovenskje národňje noviny vychádzali v náklade 400 – 800 kusov dvakrát do týždňa, príloha Orol tatránski každý druhý týždeň. Redaktori sa snažili skvalitňovať rubriky, mapovali politické dianie doma i vo svete, zväčšenia sa dočkal aj formát. Častokrát boli obohatené o tzv. vkladačky. Úlohou Orla tatranského bolo, aby Slováci spoznávali literatúru domácu i zahraničnú a aby jej porozumeli. Preto príloha venovala toľkú pozornosť literárnemu jazyku a štýlu.

Po zvolení Štúra za poslanca uhorského snemu začali noviny vydávať aj zápisy z rokovaní a vybrané poslanecké príspevky, alebo aspoň úryvky.

Všetky čísla Slovenských národných novín si môžete prečítať na adrese:
http://mi.memoria.sk/# – záložka Periodiká / Slovenskje národňje novini

stur_1848-06-09_Slovenskje_narodnje_noviny_292

Posledné číslo vyšlo 9. júna 1848, čo bol dôsledok vypuknutia revolúcie na jar 1848. Aj napriek snahám o obnovu novín po revolúcii 1848/49, už k tomu nedošlo.

 Stur_korespondencia_voj_velitelstvo_1850_29-J-8_1  Stur_korespondencia_voj_velitelstvo_1850_29-J-8_2
 Stur_korespondencia_voj_velitelstvo_1850_29-J-8_3 Stur_korespondencia_voj_velitelstvo_1850_29-J-8_4

List ĽUDOVÍTA ŠTÚRA Vojenskému veliteľstvu (K. K. Armee Commando), 1850, Uhrovec

Popis: pôvodne bol list – žiadosť koncipovaný v mene Ľ. Štúra a J. M. Hurbana a adresovaný Jeho Excelencii Haynauovi, neskôr bolo Hurbanovo meno vyčiarknuté a pôvodný adresát bol nahradený Vojenským veliteľstvom; list obsahuje prílohu – program politických novín autograf, koncept, nemecky, 4 strany, 34 x 23 cm (Literárny archív SNK, sign. 26 B 8)

Príloha: PROGRAMM DER UNTER DEM TITEL „SLOVAN, NÁRODŇJE NOVINI“ ERSCHEINEN SOLLENDEN POLITISCHEN ZEITUNG IN SLOWAKISCHER SPRACHE, 1850, Uhrovec
Obsah: program politických novín „Slovan, Národňje Novini“, o povolenie vydávať ich žiadal Štúr v sprievodnom liste
Popis: autograf, koncept, nemecky, príloha k listu z r. 1850 adresovanému Vojenskému veliteľstvu, 3 strany, 34 x 23 cm (Literárny archív SNK, sign. 26 B 8)

Stur_korespondencia_voj_velitelstvo_1850_29-J-8_priloha_1  Stur_korespondencia_voj_velitelstvo_1850_29-J-8_priloha_2  Stur_korespondencia_voj_velitelstvo_1850_29-J-8_priloha_3