Ľudová kultúra – Svadobné zvyky a obyčaje

svdba
Jedným z charakteristických znakov jednotlivých národov a krajín je ich ľudová kultúra – kroje, piesne, hudba, tanec, teda hudobné, tanečné a dramatické prejavy. Tradičná ľudová kultúra zahŕňa súbor javov z duchovnej a materiálnej kultúry spoločenského a rodinného života, ktoré sa preberajú z generácie na generáciu. Slovenská ľudová kultúra je neobyčajne pestrá, bohatá na rôzne formy a predstavuje jedinečné dedičstvo našich predkov     , ktoré je potrebné naďalej uchovávať, skúmať a prezentovať.

Súčasťou slovenskej ľudovej kultúry je už oddávna svadba alebo veselie. Táto významná udalosť v živote človeka patrí do skupiny rodinných obradov a zvykov, ktoré sa historicky vyvinuli v určitý systém. Svadba spoločensky potvrdzuje právoplatnosť manželstva. Je to právny akt založenia novej rodiny a znamená nielen spojenie muža a ženy, ich vylúčenia z rodiny a spoločenstva slobodných, ale aj vznik príbuzenského vzťahu medzi ich rodinami.

Svadba na Slovensku bola spojená s rôznymi zvykmi, obyčajmi, obradmi, vinšami, piesňami, príležitostnými rečami. Základom tradičnej svadby boli akty obyčajového práva. Patril k nim únos alebo kúpa nevesty (staršia forma). Kúpno-predajnú zmluvu nahradila dohoda rodiny ženícha a nevesty. Ďalšími aktami obyčajového práva boli výmena svadobných darov, obradné odovzdanie nevesty ženíchovej strane, prijatie nevesty v dome ženícha, odobratie znakov slobodného stavu atď.

Svadba trvala jeden až tri dni a najčastejšie sa konala na jeseň a v zime ( v období fašiangov).

Priebeh svadby mal ustálenú formu. Jej typickou súčasťou bola napr. odobierka nevesty a ženícha

od rodičov, rola starejšieho, družbov, družíc.

Súčasná svadba zachováva niektoré tradičné prvky, napr. svadobné odobierky, zastavovanie svadobného sprievodu, predvádzanie falošnej nevesty, čepčenie mladuchy a jej tanec so všetkými svadobčanmi spojený s vyberaním peňazí, únos mladuchy. Potvrdzuje sa tak kontinuita ľudovej tradície so súčasnosťou.

Literatúra o slovenskej svadbe je založená na opise svadobných obradov a na zápisoch svadobného folklóru (vinše, piesne).

Predkladaný výber publikácií o slovenskej svadbe (vyšli v rozmedzí 80-tych rokov 19. storočia až 20-tych rokov 20. storočia) dokumentuje jej tradičnú formu v niektorých regiónoch Slovenska – Lopašov (bývala Nitrianska stolica), Jasenová (Orava) a iných.

Smlouwy, aneb: chwalitebné řeči swadebnj pro družbu

Smlouwy, aneb: chwalitebné řeči swadebnj pro družbu

Způsob Pítání a Oddávaní mladou Nevěstu

Způsob Pítání a Oddávaní mladou Nevěstu

Slovenské veselie

Slovenské veselie

Svadba v Jasenovej

Svadba v Jasenovej

Slovenske veselie, Paulovič, Augustín

Slovenske veselie, Paulovič, Augustín