Ľ. Vl. Rizner: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900

Do našej literatúry sa zapísal veľkými písmenami, pretože knihy písal i popisoval 

Ľudovít Vladimír Rizner (10. 3. 1849 – 7. 10. 1913) a jeho celoživotné dielo Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca roku 1900 tvorí základný pilier slovenskej bibliografie či náuky o knihe. Na vytvorení tohto diela pracoval takmer štyri desaťročia. Aj keď v úplnosti nezaevidovalo všetky aktuálne slovacikálne dokumenty, obsiahlo bibliografickú registráciu základov slovacikálneho národného knižničného fondu a predstavilo aj informačný potenciál článkov z periodík. Dielo sa stalo dôležitým predpokladom rozvoja slovenských historických vied, vlastivedy, biografistiky, regionalistiky a ďalších vedných odborov. Ľ. Vladimír Rizner sa stal zakladateľom moderného slovenského bibliografického myslenia a národného bibliografického systému, ktorý zaevidoval aj vydania jeho vlastných literárnych diel.

O bibliografickej činnosti Ľ. V. Riznera informovala aj dobová tlač (Knižnica Slovákov, 1914, roč. III, sv. 2)

O bibliografickej činnosti Ľ. V. Riznera informovala aj dobová tlač (Knižnica Slovákov, 1914, roč. III, sv. 2)

Nekrológy k úmrtiu Ľudovíta Vladimíra Riznera v súdobej tlači:

V rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív zverejňujeme ďalšie z hodnotných klenotov slovenskej knižnej kultúry:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrospektívne národné bibliografie:

Slovenská národná knižnica svojou činnosťou nadväzuje na základné diela slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie (Rizner, Čaplovič), ktoré registrujú tlačovú produkciu od počiatkov a vydáva sériu Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 18. storočia. Cieľom súpisu je registrovať a sprístupniť záznamy o tlačiach 18. storočia, ktoré boli vydané alebo vytlačené na území dnešného Slovenska a poukázať na rozvoj kníhtlačiarskej činnosti v danom období. Záznamy v bibliografii dokumentujú rozvoj a úroveň literatúry, umenia, vedy a techniky v 18. storočí, ako aj rozvoj kníhtlačiarskej, vydavateľskej a kníhkupeckej činnosti na území dnešného Slovenska. Je dôležitým prameňom poznania a pochopenia kultúrnych  a spoločenských dejín Slovenska a Slovákov.

Bibliografia územne slovacikálnych tlačí 18. storočia zv. 1

Bibliografia uzemne slovacikálnych tlačí 18. storočia zv. 2

Bibliografia uzemne slovacikálnych tlačí 18. storočia zv. 3

Bibliografia uzemne slovacikálnych tlačí 18. storočia zv. 4

Bibliografia uzemne slovacikálnych tlačí 18. storočia zv. 5

Bibliografia uzemne slovacikálnych tlačí 18. storočia zv. 6