Jan Amos Komenský

jan-amos-komensky„Sila pravdy je nepremožiteľná, keď je vyzbrojená svetlom poznania.“

Jan Amos Komenský

(28. 3. 1592 – 15. 11. 1670)

Jan Amos Komenský patrí medzi najvýraznejšie postavy českého kultúrno-politického priestoru s celoeurópskym presahom, o čom svedčí aj fakt, že ho za svojho považujú nielen Česi, ale aj Slováci, a často aj Maďari a Nemci.

Slovenská národná knižnica pre Vás zdigitalizovala niektoré z diel J. A. Komenského zo svojich fondov.

Tento všestranný humanista, pedagóg, jazykovedec, filozof, politik ale aj posledný biskup Jednoty bratskej sa narodil na Morave, pravdepodobne v Uherskom Brode. V detstve skoro osirel, a tak dlhú dobu ostával bez poriadneho vzdelania. Napokon, takmer už ako šestnásťročný, začal navštevovať latinskú školu v Přerove, odkiaľ v roku 1611 odišiel študovať teológiu na univerzitu v Herborne a po dvoch rokoch na univerzitu v Heidelbergu. Počas vysokoškolských štúdií sa pod vplyvom nemeckých profesorov teológie začali formovať a rozvíjať jeho filozofické a pedagogické názory, ktoré sa stali základom jeho neskoršieho pedagogického realizmu. Po návrate do vlasti v roku 1616 sa stáva kazateľom cirkvi Jednoty bratskej a zároveň sa začína naplno venovať pedagogicko-vedeckej činnosti. Vytýčil si za úlohu vytvoriť encyklopédiu, ktorá by v materinskom jazyku zahrňovala vtedajšie vedomosti vo forme dostupnej širokým ľudovým vrstvám. Z tohto zámeru vznikol i jeho prvý menší, žiaľ nezachovaný spis Pravidlá ľahšej gramatiky. Už počas vysokoškolských štúdií sa začal zaoberať myšlienkou vytvoriť slovník českého jazyka, ktorý by obsahoval aj nespisovné slova, nárečia a gramatiku. Podkladové materiály k tomuto filologickému dielu, ktoré nazval Poklad jazyka českého, zbieral celý život. Slovník sa však nezachoval, zhorel spolu s mnohými inými jeho rukopismi v poľskom Lešne, kam sa spolu s ďalšími príslušníkmi bratskej cirkvi uchýlil pred náboženským prenasledovaním protestantov.

Vo vyhnanstve “Učiteľ národov”

V poľskom exile sa Jan Amos Komenský naplno venoval písaniu pedagogických diel, ktoré ho preslávili po celej nekatolíckej Európe (Informatorium školy materskej, Brána jazykov otvorená, Veľká didaktika). Ohlas na jeho tvorbu bol taký veľký, že dostával početné pozvania ako hosťujúci profesor z mnohých popredných univerzít (Londýn, Amsterdam, Štokholm, etc.), kam na niekoľko rokov aj smerovali jeho kroky. Ukončenie Tridsaťročnej vojny podpísaním Vestfálskeho mieru (1648) znamenalo definitívny koniec aj všetkým nádejam českých protestantov-exulantov na návrat do vlasti.

Informatórium školy materskej - Ružomberok - 1892

Informatórium školy materskej – Ružomberok – 1892

Januae linguarum Reserata Aureae Vestibulus - Leutschoviae - 1687

Januae linguarum Reserata Aureae Vestibulus – Leutschoviae – 1687

Januae linguarum Reserata Aureae Vestibulus - Leutschoviae - 1722

Januae linguarum Reserata Aureae Vestibulus – Leutschoviae – 1722

V roku 1651 J. A. Komenský preto prijíma pozvanie sedmohradského kniežaťa Žigmunda Rákociho, aby reformoval tamojšie školstvo a uchyľuje sa na pár rokov na jeho panstvo v Sárospataku (Blatný Potok). Práve tu vznikajú jeho najznámejšie diela – ako učebnice Škola hrou (Schola ludus) a najmä Svet viditeľných vecí v obrazoch (Orbis sensualium pictus), známy pod skráteným názvom ako Orbis pictus. Toto svetovo uznávané dielo načrtlo ďalšie vyššie spôsoby v hľadaní ľahkej, spoľahlivej a nenásilnej metódy jazykového vyučovania spojeného s osvojovaním vecných poznatkov. Orbis pictus obsahuje 150 cvičení, z ktorých každé je uvedené obrázkom s očíslovanými predmetmi, pod obrázkom sa nachádza text, ktorý opisuje obrázok so slovami, zodpovedajúcimi predmetom na obrázku. Z tejto učebnice sa učili celé generácie žiakov národných škôl nielen v Európe, ale po celom svete. V Blatnom Potoku bol Orbis pictus vydaný len ako ukážkový text pod názvom Lucidarium v roku 1653 a úplné vydanie vyšlo až v Norimberku v roku 1658. Orbis pictus sa stal aj na Slovensku obľúbenou učebnicou a používal sa vyše 150 rokov a za toto obdobie vyšiel v Levoči a v Bratislave trinásťkrát.

Orbis Pictus - Presporok - 1798

Orbis Pictus – Presporok – 1798

Zo Sedmohradska odchádza Jan Amos Komenský opäť do poľského Lešna, kde sa čoskoro stane svedkom a priamym účastníkom poľsko-švédskeho vojenského stretu. Počas početných bojov mesto v roku 1656 zachvátil požiar, pri ktorom prišiel Komenský o celý svoj majetok a aj mnohé cenné rukopisy. Po kolaborácii so Švédmi musel Komenský Poľsko opustiť a posledných 14 rokov svojho života strávil v Amsterdame, kde zomrel.

Labyrint sveta a raj srdca - L. Mikuláš - 1952

Labyrint sveta a raj srdca – L. Mikuláš – 1952