Generálny katalóg tlačí 16-teho storočia

Katalógy tlačí 16. storočia v knižnici Antona Baníka v Slovenskej národnej knižnici a tlačí 16. storočia v Diecéznej knižnici v Nitre predstavujú prvé dva zverejnené zväzky Generálneho katalógu tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska a postupne sa budú zverejňovať všetky doteraz spracované zväzky generálneho katalógu. Katalógy dokumentujú vzácne kultúrne dedičstvo vytvorené v priebehu 16. storočia, ktoré sa zachovalo v knižničných fondoch Slovenska. Zachované tlače sú svedectvom búrlivého rozvoja kníhtlačiarskej činnosti v celej Európe a rozvoja vzdelanosti a kultúry, ktoré sa niesli v znamení humanizmu a renesancie. V bohatom fonde zachovaných tlačí 16. storočia prevažujú diela inonárodných jazykov a literatúr, ktoré formovali humanistické prúdenie na našom území. Pre absenciu a nerozvinutosť tlačiarní na našom území vychádzali tieto diela najmä v zahraničných tlačiarňach.

17A0480380

Klára Komorová, Helena Saktorová, Emília Petrenková – Tlače 16. storočia v knižnici Antona Augustína Baníka

17A0310367

Lívia Fábryová – Tlače 16. storočia v diecéznej knižnici v Nitre

BANÍK, Anton Augustín 

(pseud. A. C. Marko) – kultúrny historik, filológ, hudobný skladateľ, bibliotekár, archivár.

Štúdium:

 • 1905-08 navštevoval ľudovú školu vo Valaskej a 1908 – 09 v Banskej Štiavnici,
 • 1909-17 absolvoval klasické gymnázium vo Vacove,
 • 1917-19 vyštudoval polytechniku v Budapešti
 • 1920-23 vyštudoval techniku v Brne.
 • 1924-34 absolvoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave. 
 • 1940 získal titul PhDr., 
 • 1943 získal titul doc., 
 • 1956 získal titul CSc.

Práca:

 • od 1928 pracoval v knižnici a archíve Krajinského úradu v Bratislave,
 • od 1930 bol hudobný a kultúrny referent v denníku Slovák,
 • 1932 – 38 tajomník Literárno-vedeckého odboru, bibliotekár, archivár a redaktor SSV v Trnave,
 • od 1934 aj kustód Osvaldovho múzea,
 • od 1938 bibliotekár Matice slovenskej v Martine, neskôr správca Slovenskej  národnej knižnice,
 • 1954 – 60 vedúci Literárneho archívu MS,
 • 1960 – 71 jeho pracovník,
 • od 1971 na dôchodku.

Viac o živote a tvorbe Antona Augustína Baníka sa dočítate v januárovom vydaní časopisu Knižnica z roku 2010 na tomto odkaze.