Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA)

www.dikda.eu       www.opis.culture.gov.sk      www.nsrr.sk

Hlavný partner projektu: Slovenská národná knižnica (Ministerstvo kultúry SR)
Partner projektu: Slovenský národný archív (Ministerstvo vnútra SR)
Riadiaci orgán: Úrad vlády SR 
Operačný program:

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS)
Prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 

Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny rozpočet SR
Zameranie projektu: Masová digitalizácia knižničných a archívnych fondov, ochrana písomného kultúrneho dedičstva (papiera) pred nevyhnutnou degradáciou
Hlavný cieľ: Kvalitná digitalizácia a fyzická ochrana slovenského písomného dedičstva, vytvorenie platformy pre modernú a efektívnu prácu s digitálnymi a konzervačnými technológiami, uľahčenie prístupu k on-line využívaniu diel
Špecifiká:

Digitalizácia spolu viac ako 2,5 mil. objektov SNK a SNA. 
Minimálne 30% digitalizovaných objektov bude voľne dostupných pre verejnosť

Prínosy:
  • Mimoriadny počet masovo digitalizovaných objektov
  • Vytvorenie maximálne kvalitných digitálnych kópií písomného kultúrneho dedičstva
  • Získanie špičkových digitálnych a konzervačných technológií pre vybudovanie moderného odborného pracoviska
Celkový rozpočet: 40 mil. eur
Doba realizácie: 3 roky, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku podpísaná 7. marca 2012 
Ukončenie: 30. septembra 2015
Udržateľnosť: 5 rokov, do roku 2020