Diela Juraja Fándlyho


Fándly, Juraj
–  osvietenský spisovateľ, katolícky kňaz a entomológ – včelár (21. 10. 1750 Častá – 7. 3. 1811 Doľany)

Stredoškolské vzdelanie získal u piaristov, františkánov, kapucínov a petrínov, ale pre slabšie zdravie ho neprijali ani do jednej rehole. V roku 1771 začal študovať teológiu najprv v Budíne a potom v Trnave. Roku 1777 bol vysvätený za kňaza a jeho prvým kaplánskym pôsobiskom bola Sereď.

V rokoch 1787 – 1788 sa dostal do kontaktu so skupinou vlasteneckej mládeže, ktorá sa sústredila okolo Antona Bernoláka a nakoľko práve kodifikoval prvú spisovnú slovenčinu, nahovorili Fándlyho, aby svoje dielo Dúverná zmlúva…, ktoré mal už sčasti hotové, vydal v novej slovenčine. Fándly súhlasil, a tak sa jeho dielo stalo prvým veľkým dielom napísaným v bernolákovskej slovenčine. Dielo má formu dialógu, v ktorom sa zhovárajú diabol Titinillus s učeným konzervatívnym mníchom Atanáziom a jeho cieľom bolo odôvodniť rušenie reholí žobravých mníchov  v habsburskej monarchii Jozefom II., obmedzovanie pútí, sviatkov a prepychu v kostoloch.

Fándly sa stal aktívnym predstaviteľom bernolákovskej generácie a bol príkladom ideálneho osvietenského jozefínskeho farára: pre svojich farníkov nebol iba kňazom, ale aj zelinkárom a radcom v poľnohospodárskych záležitostiach. Presadzoval sa aj vo verejnom kultúrnom živote. Bol zakladajúcim členom a tajomníkom Slovenského učeného tovarišstva v Trnave.

Je autorom niekoľkých osvetových kníh určených širokým ľudovým vrstvám. Písal návody a rady, ako sa starať o hospodárstvo i zdravie ľudí a dobytka. Nabádal v nich racionálne obrábať pôdu a múdro užívať dary prírody. Jeho najznámejšie dielo Piľní domajší a poľní hospodár je súhrnom dobových poznatkov o poľnohospodárstve: obsahuje rady a poučenia o vlastnostiach a zložení pôdy, o jej obrábaní a hnojení, o pestovaní plodín, o chove dobytka a hydiny. Dotýka sa aj sociálnych a kultúrnych otázok života roľníkov, podporuje najmä zakladanie dedinských škôl. Prozaický text je na mnohých miestach doplnený poučnými alebo oslavnými veršami.

 Juraj Fándly, O úhoroch ai Wčelách a Slowenskí Wčelár, 1802

O úhoroch ai Wčelách a Slowenskí Wčelár 1802

 Juraj Fándly, Piľní, domajší a poľní hospodár, 1792

Piľní, domajší a poľní hospodár
1792

Juraj Fándly, Zelinkár, 1793

Zelinkár
1793

Juraj Fándly, Důwerná zmlúwa medzi mňichom a diablom, 2.časť, 1789

Důwerná zmlúwa medzi mňichom a diablom
2.časť, 1789