Anton Augustín Baník

Bibliofil s dušou umelca – zostavovateľ najväčšej osobnej knižnice 20. storočia

26. februára si pripomíname 115. výročie narodenia kultúrneho historika, filológa, archivára a bibliotekára Matice slovenskej (MS) a správcu Slovenskej národnej knižnice (SNK) Antona Augustína Baníka. Zaslúžil sa najmä o navrátenie pôvodných matičných zbierok z Maďarska, ktoré tam boli odvezené po zrušení Matice slovenskej koncom 19. storočia, o uchovanie a organizovanie fondov MS a o vybudovanie Literárneho archívu MS, dnes Literárneho archívu SNK.

Banik_foto

Anton Augustín Baník na snímke zo 4. 5. 1960. Fotograf: Jaroslav Barák, Martin (LA SNK, sign. SB 7/7)

Banik_podpis_kniha

A. A. Baník sa narodil 26. 2. 1900 vo Valaskej, kde vyrastal pod patronátom miestneho farára Rudolfa Boboka, ktorý ho viedol k láske ku knihám a k hudbe. Bobok zanechal v mladom Baníkovi hlbokú stopu. Bol výborný žiak a od roku 1909 pokračoval v štúdiu na gymnáziu vo Vacove. Už od študentských čias sa prejavoval ako osobnosť všestranná, aktívna, plodná s mnohými záujmami a preto bude najlepšie, ak nám o svojom živote povie sám Baník vo svojom Curriculum vitae, ktorý v roku 1936 poslal na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ako súčasť podania na obhajobu doktorátu filozofie.

 Banik_cv_1 Banik_cv_2
 Banik_cv_3 Banik_cv_4
 Banik_cv_5 Banik_cv_6
 Banik_cv_7  Banik_cv_8

A. A. Baník – Currriculum vitae (LA SNK, sign. 132 C I 4, 8)

Dokument, uložený v LA SNK pod signatúrou 132 C I 4, 8, končí v roku 1936, neskôr ho Baník doplnil ešte údajmi o nástupe do Matice slovenskej v roku 1938, o udelení doktorátu v roku 1940 a udelení docentúry v roku 1943. V rokoch 1945 – 54 bol správcom Slovenskej národnej knižnice. Od roku 1956 mal problémy s ŠTB až do svojho odchodu na dôchodok v roku 1971. Tieto roky boli pre Baníka ťažké, ale mimoriadne plodné. Venoval sa predovšetkým budovaniu a spracovaniu rukopisných zbierok v Literárnom archíve Matice slovenskej. Publikoval viaceré svoje výskumy o starobylosti slovenského jazyka, jeho pôvodnosť a odlišnosti od ostatných slovanských jazykov. Venoval sa biografickým portrétom najvýznamnejších osobnosti v našich dejinách (Bernolák, Fándly, Viktorin, Moyzes a iní). Osobitne sa venoval prvej národnej obrane Slovákov z roku 1728 a jej autorovi Jánovi Baltazárovi Maginovi. Podrobne sa môžeme o tomto náročnom období, tvorbe a zaujímavej životnej filozofii A. A. Baníka dočítať v monografii od doc. A. Maťovčíka z roku 2010.

Banik_Matovcik_publikacia_2010

Augustín Maťovčík: Anton Augustín Baník. Martin SNK, 2010.

Baník počas svojho plodného života zhromaždil na naše pomery neobyčajne rozsiahlu a mimoriadne zaujímavú zbierku vzácnych kníh, hudobnín a rytín, ktorú niektorí odborníci odhadovali na 100 tisíc zväzkov. Už v roku 1960 sa rozhodol, že časť svojej zbierky daruje Matici slovenskej.

Banik_vyhlasenie

Záznam o darovaní knižnice A. A. Baníka do depozitu Matice slovenskej

V roku 1973 daroval Matici slovenskej pre Slovenskú národnú knižnicu 50 tisíc zväzkov a tým sa jeho zbierka stala najväčšou a najrozsiahlejšou osobnou knižnicou v správe Slovenskej národnej knižnice. Od roku 1975 bola uložená v novopostavenej budove Matice slovenskej, dnešnom sídle Slovenskej národnej knižnice, na celom desiatom poschodí a postupne bola triedená a spracovávaná. Spracovanie knižnice však neprebiehalo plynule, z dôvodu nedostatku priestoru pre základný fond SNK bola Baníkova knižnica presťahovaná do iných priestorov a spracovanie bolo dočasne pozastavené. Od roku 2000 sa opäť začalo s jej spracovávaním a budovaním jej elektronického katalógu. Napriek rôznym problémom, je naším cieľom túto knižnicu spracovať celú a dokončiť elektronický katalóg Baníkovej knižnice do jeho najbližšieho okrúhleho výročia. Doteraz sme elektronicky spracovali 26 910 kniž. jednotiek, 8664 tlačených hudobnín, 717 rytín a 235 titulov tlačí 16. storočia.

Baníkova knižná zbierka odráža jeho širokú škálu záujmov históriu, dejiny literatúry, filológiu, archivistiku, knihovedu, ale aj prírodovednú literatúru. Zrkadlí sa v nej aj jeho vzťah k umeniu. Je tu obrovské množstvo tlačí o výtvarnom umení – maliarstve, grafike, ľudovom umení, ikonografii, architektúre, fotografii, tiež biografie umelcov a rôzne teoretické diela o umeleckých štýloch, divadle a najmä hudbe. Baník sa hudbe aj aktívne venoval, bol vášnivým zberateľom notového materiálu, sám napísal vyše dvesto vlastných umelých piesní pre sólový klavír so sprievodnými básnickými textami a s príslušnými magnetofónovými nahrávkami a zaujímal sa a zbieral aj záznamy ľudových piesní. V Literárnom archíve SNK nájdeme pod signatúrou A XC/2 jeho notové záznamy, magnetofónové pásky, klavírne skladby, uverejnené ľudové piesne z Baníkových zápisov ako aj rukopisnú a tlačenú dokumentáciu o jeho vzťahoch s Bélom Bartókom.

Banik_foto_SB7_109

Banik_noty_A_XC_2_1_A_I_140 Banik_noty_A_XC _2_1_CH_2b

A. A. Baník pri hre na klavíri v r. 1970 a notové záznamy A. A. Baníka z fondu LA SNK
(sign. SB 7 109, A XC/2)

Súčasťou jeho zbierky boli nielen rukopisné notové záznamy, ktoré uchováva Literárny archív SNK, ale v jeho knižnici bolo aj množstvo tlačeného notového materiálu, rôzne hudobné periodiká, diela z hudobnej vedy a teórie, práce o hudobných nástrojoch. Túto skupinu hudobnín sme z jeho knižnice vytriedili a  na Odbore správy HKD a HKF spracovali. Dnes máme spracovaných 8664 tlačených hudobnín z Baníkovej knižnice. Ide predovšetkým o notový materiál, klavírne skladby, skladby významných svetových hudobníkov. Najviac skladieb v zbierke hudobnín je od Franza Liszta – 322, Schuberta, Chopina, Bethovena, Mozarta, Dvořáka, Smetanu a iných svetových hudobníkov. Zo slovenských hudobníkov nájdeme najmä diela Mikuláša Schneidera Trnavského, Viliama Figuša Bystrého, Gejzu Dusíka a notový materiál zaoberajúci sa najmä ľudovou piesňou. Samostatnú skupinu tvorí zbierka vianočných a pastierskych piesní od Jarka Vodrážku. Početne zastúpené sú muzikologické, teoretické diela, ktoré sú doplnené jeho vlastnoručnými poznámkami. Na základe týchto poznámok je evidentné, že všetky tieto knihy naozaj študoval a dopĺňal vlastnými poznámkami a komentármi.

Banik_publikacie_hudba_Liszt Banik_publikacie_hudba_Mozart
Banik_publikacie_hudba_Vodrazka_J Banik_publikacia_hudba_poznamky

 Tlačené hudobniny obľúbených skladateľov (Liszt, Dvořák, Smetana, Mozart, Vodrážka)
a knihy hudobnej teórie s vlastnoručnými poznámkami A. A. Baníka

Samostatnú skupinu tvorí aj zbierka rytín. Doteraz sme zaevidovali 717 rytín. Rytiny boli nájdené náhodne pri spracovaní knižnice. Neboli uložené ani autorsky, ani typologicky. Na okrajoch rytín sú ceruzkou zaznamenané drobné poznámky, ktoré nám hovoria o tom, že rytiny pochádzajú z kláštorov, ktoré pôsobili na našom území do polovice 20. storočia. Svedčí o tom aj tematika rytín – takmer všetky sú nábožensky orientované. Ide prevažne o výjavy zo života svätých, Ježiša Krista a Panny Márie. V polovici 20. storočia sa pravdepodobne v rámci konfiškácií cirkevného majetku dostali do Matice slovenskej a keďže v tom čase pre obrázky s náboženskou tematikou nebol v štátnej inštitúcii priestor, Baník sa ich zrejme pokúsil zachrániť a možno plánoval, že ich raz súkromne spracuje. Mnohé nachádzame vložené v jednotlivých knihách, preto predpokladáme, že ich počet ešte nie je konečný. Ide o viac aj menej kvalitné drevorezy, medirytiny, oceľoryty a litografie 17. až 20. storočia. Rytiny sú čiernobiele, farebné a viaceré sú neskôr ručne kolorované. Nájdeme tu diela českých rytcov – Birkhartovcov, Mansfelda, Jágra, Götza, Balzera, či Řebca, Berku a Řeháka. Najviac rytín pochádza z dielní nemeckých a rakúskych autorov napr. Dietela, Schmutzerovcov, Klauberovcov, Pfeffelovcov a ďalších. Pre nás sú zaujímavé aj rytiny od autorov, ktorí pochádzali z nášho územia alebo u nás istý čas pôsobili napr. Ján Blaške, A. A. Ehrenreich, Binder, či Sebastián Zeller (Cziller), ktorý bol žiakom Samuela Mikovíniho. Na Odbore správy HKD a HKF boli rytiny spracované v elektronickom katalógu a rozdelené podľa autorov. Pre bádateľov SNK sú prístupné – elektronický katalóg rytín, katalóg rytcov v tlačenej forme a rytiny v kvalitne naskenovanej podobe.

Banik_rytiny_BK_6  Banik_rytiny_BK_8

Banik_rytiny_BK_10

Banik_rytiny_BK_2 Banik_rytiny_BK_1

Rytiny z fondu A. A. Baníka zachytávajú najmä náboženskú tematiku – od jednoduchších portrétov svätcov (Sv. Ján Nepomucký, Sv. Martin) až po výpravné alegorické zobrazenia biblických scén

Okrem hudobnín a rytín boli vyčlenené aj najvzácnejšie tlače 16. storočia. Dodnes je vyčlenených a spracovaných 235 titulov v 194 zväzkoch, ktoré boli odborne spracované a vyšli v Slovenskej národnej knižnici roku 2005 – pozri aj Generálny katalóg tlačí 16. storočia.

Tlače 16. storočia z Baníkovej knižnice sú už pripravené na zapísanie do Ústrednej evidencie historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov (HKD a HKF) na Ministerstve kultúry SR a tým sa zaradia medzi najvzácnejšie historické knižničné dokumenty a historické knižničné fondy na Slovensku. V tejto zbierke tlačí 16. storočia nájdeme mnoho zaujímavých titulov z dejín, literatúry – antických a renesančných autorov (Homéra, Ovídia, Vergília, Tacita, Cicera, Petrarku), filozofie (Aristoteles, T. Morus), významné diela reformácie (od Melanchtona, Luthera, Calvina, Chemnitza, Erasma D. Rotterdamského), ako aj biblie latinská aj česká Biblia Králická šestidílna z roku 1579. Baník mal vo svojej zbierke aj dva exempláre neslávne slávneho Malleorum Quorundam Maleficarum z roku 1582, ktoré poznáme ako Hon (Kladivo) na čarodejnice. Dielo popisuje ako nájsť a rozpoznať čarodejnice, spôsoby ich mučenia a praktiky inkvizície.

 Banik_tlac_Luther  Banik_tlac_Malleorum_1582

Diela, ktoré vo svojej dobe spôsobili nemalý rozruch a nechýbali ani v knižnici A. A. Baníka
- reformačné dielo Dr. Martina Luthera a Malleorum … z r. 1582

Na Odbore správy HKD a HKF plánujeme naďalej pokračovať v spracovaní Baníkovej knižnice. Doteraz je spracovaných 26 910 zväzkov (okrem už spomínaných vyčlenených hudobnín, rytín a tlačí 16. storočia). V knižnici sú mimoriadne početne zastúpené diela z teologickej literatúry zaoberajúce sa najmä vzťahom medzi náboženstvom a vedou, dejinami kresťanstva i nekresťanských náboženstiev, rádov a kongregácií, fond vo veľkom množstve obsahuje aj životopisy svätých a pustovníkov, tiež diela pastorálnej teológie, dogmatiky, biblie, ako aj práce s témou reformácie a následnej rekatolizácie. Z oblasti teológie máme až 60 titulov najstarších tlačí 16. storočia, okrem všeobecne známych a vyššie spomínaných diel Luthera, Melanchtona aj menej známe, napr. Imagines elegantissimae… z roku 1561 alebo Glorissimus Jesu Christi. Vedľa nich sú práce ateistickej literatúry. Veľmi bohato je zastúpená história, svetové dejiny, dejiny Uhorska, Rakúsko-Uhorska a najmä dejiny Slovenska a Slovákov. Docent Baník sa venoval najmä literatúre a jazykovede a aj preto tlače z tejto oblasti patria k najvzácnejšej časti zbierky a vidíme, že boli profesionálne vyberané. Je tu množstvo titulov, ktoré pojednávajú o vývoji slovenského jazyka, podrobne zachytávajú vývoj slovanských a európskych jazykov napr. Oratio de gente et lingva francica z roku 1572, gramatiky, jazykové učebnice, pravopisné príručky, slovníky a rôzne jazykovedné diela. Nájdeme tu mnohé diela krásnej literatúry – stredoveké legendy o rytieroch napr. o rytierovi Pontovi, o Melusíne, o Grobianovi, diela klasikov svetovej literatúry, množstvo diel slovenskej literatúry, diela týkajúce sa vývoja a histórie národných literatúr i rôzne biografické diela. Z oblasti literatúry je aj najstaršia kniha vo fonde Baníkovej knižnice. Ide o básnickú zbierku Giovaniho G. Pontana Liber amorum z roku 1518. K najstarším v tejto skupine patrí tiež dielo starovekého bájkara Ezopa z roku 1563, či Loci communes sententiosorum z roku 1543. Baník zhromaždil aj bohatú skupinu diel filozofických, ktoré zastupujú všetky etapy vývoja filozofie od staroveku až po súčasnosť. Nájdeme tu viaceré diela Aristotela, Demokrita, Kanta, Voltaira, Feuerbacha, ale aj diela slovenských filozofov. Zozbieral takmer kompletné dielo T. G. Masaryka a Cicera. Okrem filozofie je tu množstvo diel z psychológie, logiky, etiky, politológie, ekonómie, práva, vojenstva, národopisu, folkloristiky, ale aj práce týkajúce sa rómskej otázky, osvietenských reforiem a diplomatické dokumenty a ich analýzy.

Baník pracoval ako knihovník a archivár v Matici slovenskej a s jeho prácou súvisí aj početne zastúpená knihovnícka literatúra, práce o budovaní a vybavení knižníc, o vývoji československého kníhkupectva, o počiatkoch kníhtlače a vývoji písma. O širokom diapazóne záujmov Baníka svedčí aj množstvo diel z prírodných vied – astronómie, astrológie, kozmológie, fyziky, matematiky, biológie, botaniky, medicíny atď. Medzi najstaršie prírodovedné práce patria napr. Plinius, S.C.: Liber septimus Naturalis Historiae… Cracoviae 1526, Sennert, D.: Disputatio XVIII. De Ignitis, iisque cognatis nonnullis meteoris, alebo Holywood, J.: Sphera mundi a jej príväzky Euclides Katoptrika, Stöffler Cosmographicae …, Origanus Disputatio III De Geometria a ďalšie.

Súčasťou fondu Baníkovej knižnice je aj fond trnavských vydaní (okolo 1000 k. j.). Baník im venoval osobitnú pozornosť predovšetkým počas svojho pôsobenia v Spolku sv. Vojtecha, kde pripravoval expozíciu k výročiu trnavskej univerzity.

 Banik_tlac_Tyrnavia_1692 Banik_tlac_Tyrnavia_1732

Ukážka z tlačí z produkcie trnavských tlačiarenských oficín z r. 1692 a 1732 z fondu A. A. Baníka

Zoznam tlačí 16. storočia z fondu osobnej knižnice A. A. Baníka s odkazmi na digitálne kópie vybraných tlačí  (formát PDF)

Na záver ešte spomeniem, že okrem knižnice A. A. Baníka máme v SNK aj rozsiahly archívny materiál z pozostalosti A. A. Baníka v rozsahu 160 krabíc archívneho formátu a fond je spracovaný pod číslom 132 a prístupný bádateľom na štúdium. Okrem toho má časť Baníkovej pozostalosti v svojich zbierkach aj Literárne múzeum SNK, ktoré spravuje 320 dedikovaných tlačí, najmä separátov. Po Baníkovej smrti ich darovala jeho manželka.

Banik_ex_libris_snlm4045

Vzťah A. A. Baníka ku knihám vyjadruje aj jeho osobná vlastnícka značka - ex libris, ktorý pre túto osobnosť vytvoril Martin Benka (tuš, 1950, Literárne múzeum SNK, sign. EX 2125) a množstvo kníh s venovaním priamo od autorov.

Banik_knihy_dedikacia_od_J_Misianika

Mgr. Janka Cabadajová
Odbor správy HKD a HKF
Slovenská národná knižnica