Ako zneli Vianoce kedysi

Najkrajšie sviatky roka – Vianoce, sú aj v dnešnej modernej a najmä uponáhľanej dobe možnosťou, ako sa aspoň na malú chvíľu zastaviť a vrátiť v čase. Slovenská národná knižnica (SNK) Vám už prezradila, ako Vianoce kedysi voňali a chutili, či aké priania a zdravice si ľudia v tento slávnostný čas zvykli vinšovať. Nazrite s nami do fondov SNK a zistite, ako Vianoce zneli.

Znovuobjavíme najskôr iba ústne tradované a neskôr spísané obyčaje, povery, príslovia a najmä koledy, bez ktorých si vianočné sviatky nevedeli predstaviť naši prastarí rodičia.

Vianočné piesne či koledy v starých spevníkoch zachované, niesli dobrú zvesť horami dolami po krajine, tak ani národná knihoveň (Slovenská národná knižnica) nebude pestovať zvyky iné a odo dňa Štedrého až do Troch kráľov, bude Vám vinšovať vždy krásnou koledou.

By ste mali zdravia pevného, statku pekného, 
šťastia toľko, koľko sú tie hory vôkol nás vysoké 
a v srdci lásky toľko, koľko sú tie naše rieky v korytách hlboké.

Od Adama a Evy

Pri vinšoch a obyčajoch na pomoc si vezmeme zberateľa slovesnosti ľudovej, ktorý nám i rozprávkový rodný list napísal a preto neprotirečiac zvykom…

vianoce_Adam_a_Eva_Sbornik_SVK_nar_piesni_MS_1870_s165

Dobšinský, P. 1870. Sborník slovenských národných piesní, povestí, …, 1870, s. 165

Prv než sa zmrkávalo na Dohviezdny (Štedrý) večer, všetko muselo byť na poriadku. Obriadený statok v maštali i vygruntovaná chyža, lebo len do takej si domáci mohli k stolu s chlebom a soľou a ostatnými Božími darmi sadnúť. Dnes už síce črieslo, lemeš či rylo pod stôl nedávame, ale niektoré zvyky pretrvali. Aké sú tie Vaše?

vianoce_stedry_vecer_Sbornik_SVK_nar_piesni_MS_1870_s165-166

Sborník slovenských národných piesní, povestí, …, 1870, s. 165-6

Možno si teraz pripomeniete najmä večeru, ktorá ako už z jej názvu vyplýva, vždy bola štedrá oproti zvyšku roka. Vôňa opekancov, kapustnice, rybacej polievky, medovníkov či iných dobrôt sa šíri nielen zo starých kuchárskych kníh ale stále aj z našich kuchýň.

Od stola ale vstávajme a za dobrou zvesťou sa ponáhľajme, pretože tak ako sa v prvej kolede, ktorou Vám Slovenská národná knižnica praje krásne a pokojné vianočné sviatky, spieva „Narodil sa Kristus Pán, …“

2016_vianoce_a_PF_2017

vianoce_koleda_narodil_sa_kristus_pan_Cantus

Anonymný rukopis spevníka Cantus Catholici zo 17. storočia obsahuje aj koledu „Narodil se Kristus Pan“. Rukopis sa nachádza vo fondoch Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice.

Aj na Deň Božieho narodenia (25. prosinca / decembra) budeme s koledou chodiť vinšovať ako polazníci. Možno nám za to od domu k domu aj nejaký ten koláč či krajciar dajú.

vianoce_Bozie_narodenie_Sbornik_SVK_nar_piesni_MS_1870_s172-3

Sborník slovenských národných piesní, povestí, …, 1870, s. 172-3

Koledou z obdobia baroka (zápis z roku 1780) zvestujeme, že sa narodil Spasiteľ a prišiel nám vykupiteľ.

vianoce_Promptuarium_chorale_Kyrie_Eleison_1780

“Kyrie eleison Narodil se Spasitel prissel nam Wikupitel” je úryvok oslavného textu omšového ordinária (ordinarium missae) z vianočnej sv. omše písaný latinčinou a slovenčinou. Melodicko-textový zápis z roku 1780 je súčasťou spevníka Promptuarium Chorale od františkána P. Paulína Bajana, OFM (1721 – 1792), skalického hudobníka baroka, ktorý doplnil rukopis o vzácnu maľbu s motívom narodenia. Rukopisná pamiatka zachytáva aj obdobie adventu, antifónu a pastorely (Literárny archív SNK, sign.: AXXXVIII-59).

Pamiatku svätého Štefana alebo 2. sviatok vianočný oslávime piesňou o skutkoch apoštolských, ktoré by sme aj my nasledovať mali. V mimoriadne obľúbenom evanjelickom spevníku Cithara Sanctorum od Juraja Tranovského (vyše 200 vydaní) mala koleda takúto podobu.

vianoce_koleda_Swate_apostoly_pane_Cithara_s314Koleda Swaté Aposstoly zo spevníka Cithara sanctorum : Pjsně duchownj, staré i nowé, 1728

Nie králi sa ako prví poklonili Jezuliatku v jasličkách, ale jednoduchí pastieri „pospichali slissat Noviny“ o príchode Mesiáša. Koleda, ktorá sa o tom už od dôb baroka traduje, je v modernejšej verzii obľúbená aj dnes.

vianoce_Promptuarium_chorale_Sem_pastiry

Pastorela Sem pastirÿ pospichagte slisste Noviny (sign.: AXXXVIII-59) z barokovej rukopisnej pamiatky Promptuarium Chorale od františkánskeho skalického hudobníka P. Paulína Bajana, OFM (1721 – 1792), patrí do obľúbeného vianočného repertoára domácich speváckych zborov. Pôvodný 8-strofový rukopis so zborovým partom a organovým sprievodom s číslovaným basom je známy hlavne v štvorhlasnej zborovej prebásnenej úprave muzikológa a hudobného skladateľa Ivana Hrušovského (1927 – 2001).

V textoch kolied je zapísaný príbeh svätej rodiny – Patrónke Slovenska, matke malého Ježiška, je napríklad venovaná aj koleda od neznámeho autora zo 17. storočia “Ey Panenka zmileneo Sinka na~ porodila” zapísaná v najstaršom známom katolíckom prameni - Rukopisnej podobe Cantus Catholici. Táto sa v súčasnosti spieva podľa novšej, revidovanej verzie Jednotného katolíckeho spevníka pod číslom 67. s mierne variovaným textom i melódiou - “Panna čistá dnes Ježiša Krista nám porodila”. Pôvodný text uspávanky je podľa Petra Ruščina pravdepodobne ľudovej proveniencie, a v iných rukopisných pamiatkach sa zatiaľ jeho staršia verzia nezachovala. Jednohlas bol podkladom pre vypracovanie štvorhlasnej úpravy tlačenej verzie Jednotného katolíckeho spevníka (rukopis koledy je uložený v Literárnom archíve SNK pod signatúrou A XXXVIII-51).

vianoce_koleda_Ey_Panenka_Cantus

„Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi“, takéto želanie sa nesie v texte väčšiny kolied, aj v tej, ktorú si naši predkovia zvykli spievať po dni Božieho narodenia z Cithary Sanctorum.

vianoce_koleda_Na_Bozi_Narozeni_Cithara_s_59-60

Keď sa starý rok chýlil ku koncu, obzerali sme sa aj my naspäť, do doby starých kráľov – 30. prosinca na Dávida, sme podľa tradície hľadeli na Mesiac, v ktorom sme hľadali jeho podobu.

vianoce_David_Sbornik_SVK_nar_piesni_MS_1870_s175

Sborník slovenských národných piesní, povestí, …, 1870, s. 175

Nie iba k zamysleniu však vyzývali koledy – podľa „Jinej písne o narození P. Krysta“ zo spevníka Cantus Catholici „Spýwagmež wssychny wesele“.

vianoce_koleda_O_narozeni_Pana_Krysta_Cantus_s_35

Tak rok sa s rokom zišiel a „Nastal nám Den weselý, bezewsseho smutku“ spievame podľa ďalšej piesne zo spevníka Cithara sanctorum.

vianoce_koleda_Nastal_nam_den_wesely_Cithara_s66

Aká bola obyčaj na „menší ščedrý večer“ či Sylvestra?

vianoce_Sylvester_Sbornik_SVK_nar_piesni_MS_1870_s175

Sborník slovenských národných piesní, povestí, …, 1870, s. 175

S dieťatkom v Betleheme opäť prišla na svet nádej a starý rok uvoľnil miesto novému, preto „Radugme se, weselme se w temto Novem Roce“.

2017-01-01_koleda_novy_rok_Cantus_s_61

Novoročné želania smerovali aj k nebu: „Otče, Synu, Swatý Dusse, slyss pokorné prosby nasse: otevři swé sstedré ruce, w tomto nowém Roce.“

2017-01-02_koleda_Na_Novy_rok_Cithara_110-111

Koleda s textom „Čas radosti, weselosti, swetu nastal nyní“ zo spevníka Cantus Catholici z roku 1700, pripomína aj v súčasnosti spievanú pieseň.

2017-01-03_koleda_cas_radosti_Cantus_s_55

“Wítej Jezu Kryste” sa spievalo v ďalšej piesni z Cithary sanctorum, ktorá nám vysvetľuje všetky dobrodenia Krista pre hriešneho človeka.

vianoce_koleda_advent_III_Witej_Jezu_Kryste_Cithara_s27

Kto boli a aké dary dieťatku v jasličkách dali „Slawní Mudrcy z Pohanů“, ktorých príchod zajtra oslávime?

vianoce_koleda_na_3_kraly_Puer_natus_in_Bethlehem_Cithara_s65

Aká dlhá bola cesta Troch kráľov „za zwezdou“, nech slíže i kĺzačka na ľade v tento deň sú, nech vám v lete polia tak dlhé konope i ľan nesú. …

vianoce_koleda_na_swate_3_kraly_Cantus_s_65

A potom hor sa domov na šišky, pampuchy, buchty, harovce, krapne, pretože začínajú FAŠIANGY!

vianoce_Tri_krale_Sbornik_SVK_nar_piesni_MS_1870_s178

Dobšinský, P. 1870. Sborník slovenských národných piesní, povestí, …, 1870, s. 178

[snk_web]